Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:80 (2011-2012)
Innlevert: 14.10.2011
Sendt: 17.10.2011
Besvart: 28.10.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Når tenker miljøvernministeren å iverksette den varslede opptrappingen av omsetningspåbudet for biodrivstoff til 5 prosent som opprinnelig skulle trådt i kraft l. juli 2011?

Begrunnelse

I november 2010 sendte miljøvernministeren ut en pressemelding om skjerping av omsetningspåbudet fra og med l. juli 2011, slik at 5 prosent av alt solgt drivstoff da skulle være biodrivstoff. Den varslede opptrappingen var en del av regjeringens kompromiss ved innføring av biodieselavgiften i statsbudsjettet for 2010. 5 prosent-kravet og skulle tre i kraft fra det tidspunkt EU iverksatte bærekraftskriterier for biodrivstoff. EUs bærekraftkriterier trådte i kraft l. januar 2011. Datoen i dag er 14. oktober, men den varslede opptrappingen er fortsatt ikke iverksatt.
Det hører med til historien at Høyre, KrF og Venstre på møte i Miljøverndepartementet i desember 2008 ble enig med miljøvernministeren om opptrapping av omsetningspåbudet til 5 prosent innen l. juli 2010, en enighet regjeringens siden gikk bort fra i forbindelse med innføring av biodieselavgiften i statsbudsjettet for 2010.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Det vises til spørsmål til skriftlig besvarelse av 14. oktober 2011.

Biodrivstoff kan være et blant flere tiltak for å redusere klimautslipp fra transportsektoren. Samtidig er det viktig at det er bærekraftig produsert og at det gir reelle klimagassbesparelser sammenlignet med fossilt drivstoff. Utviklingen av bærekraftskriterier for biodrivstoff internasjonalt har tatt lenger tid enn man opprinnelig hadde sett for seg, ulike bærekraftshensyn har kommet mer i fokus og vi har fått økt kunnskapstilfang om mulige negative effekter og risiko. Problemstillinger knyttet til blant annet priser på basismatvarer og netto klimavirkning på grunn av direkte arealendringer og fortrengningseffekter har vært sterkt fremme både i massemedia og i fag- og forskningsmiljøene.

Forslag til økning av omsetningspåbudet for biodrivstoff fra 3,5 % til 5 % har vært på høring, og er i høringsprosessene blitt møtt med en god del bekymring for utilsiktede effekter og krav om gode sertifiseringsløsninger og rapporteringsordninger før videre opptrapping. Samtidig har den konkrete videreutviklingen og presiseringen av EUs bærekraftssystem for biodrivstoff tatt lang tid, og det er fortsatt prosesser på viktig felt som er uavklart. Blant annet er det ennå ikke avklart hvordan hensynet til indirekte arealbruksendringer (fortrengningseffekter) skal ivaretas i bærekraftskriteriene for biodrivstoff. Det har vært god grunn til å bevege seg varsomt frem med nasjonale omsetningskrav for biodrivstoff.

Spørsmålet om opptrapping av omsetningspåbudet er av ovennevnte grunner fortsatt til vurdering, og jeg vil komme tilbake med en videre vurdering av biodrivstoff i forbindelse med den kommende klimameldingen.