Skriftlig spørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:81 (2011-2012)
Innlevert: 14.10.2011
Sendt: 17.10.2011
Besvart: 25.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Utbedrelsen av Øksfjordtunnelen har stanset opp, og det finnes i dag ikke midler til å fortsette videre med arbeidet. Dette er blitt et halv ferdig arbeid hvor både frost og vannsikring gjenstår, uten hel asfaltering på strekning, deler av tunnelen vil være uten belysning, det gjenstår mellom 500-700 meter utbedring av en strekning på 4500 meter. Det at arbeidet nå stopper opp i påvente av nye anbudsrunder er fordyrende for prosjektet.
Hva vil statsråden foreta seg slik at tunnelen kan ferdigstilles snarest?

Begrunnelse

Selv om det er slik at fylkeskommunen har ansvaret for fylkesveiene og for trafikksikkerheten. Så er det liten tvil om at en videre utsettelse av prosjektet vil medføre økte trafikksikkerhets problemer for strekningen, grunnet for små bevilgninger. Dette er slik jeg ser det, til syvende og sist Samferdselsministerens ansvar. En utsettelse med nye anbudsrunder vil i seg selv være fordyrende, og trekke prosjektet ut i tid. Dette er slik jeg ser det uheldig, ikke bare relatert til trafikksikkerhets spørsmål, men også negativt for næringslivet og innbyggerne i Øksfjord og i Hasvik.
Det er heller ikke satt av midler for å asfaltere strekningen i tunnelen. Slik at det blir lapp på lapp med asfalt. Dette kombinert med dårlig lys og manglende vann og frostsikring kan fort føre til ulykker og uønskede hendelser.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen har informert meg om at pågående arbeid i Øksfjordtunnelen skal være avsluttet i oktober 2011. Dette inkluderer tilstrekkelig vann- og frostsikring av tunnelen samt utbedring av eksisterende møteplasser og etablering av noen nye. I tillegg etableres to snunisjer for vogntog inne i tunnelen. Det har ikke vært forutsatt å legge ny asfalt på hele strekningen innenfor prosjektet. Senere asfaltarbeid vil tas inn i ordinære asfaltkontrakter. Deler av belysningen har vært utkoblet under anleggsarbeidene. Denne vil bli satt i drift igjen snarest mulig.

Som representanten selv påpeker i sin begrunnelse, har fylkeskommunen ansvaret for prosjektet siden Øksfjordtunnelen ligger på fv 882 i Finnmark. Ytterligere spørsmål om framdrift og prioriteringer bør derfor rettes til Finnmark fylkeskommune.