Skriftlig spørsmål fra Øyvind Håbrekke (KrF) til fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:82 (2011-2012)
Innlevert: 14.10.2011
Sendt: 17.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Øyvind Håbrekke (KrF)

Spørsmål

Øyvind Håbrekke (KrF): Vil statsråden ta initiativ til at statens interesser samordnes slik at den miljømessig banebrytende Brøsetutbyggingen kan gjennomføres?

Begrunnelse

Det vises til omtale i Adresseavisen 14.10.11, der det kommer frem at minst fem offentlige aktører har interesser i Brøsetområdet, som bidrar til at et svært viktig miljøprosjekt nå står i stampe. Miljøverndepartementet står bak prosjektet Framtidens Byer, som Brøsetprosjektet er en del av. St. Olavs Hospital som sorterer under helseministeren, ønsker maksimal pris for å få muligheter til å erstatte den aktuelle sikkerhetsavdelingen for psykiatriske pasienter. St. Olav ønsker også at salget skal gi muligheter til å bygge et nytt psykiatribygg, som var lovt for mange år tilbake uten at det er kommet. Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren har ansvaret for Statsbygg som forvalter eiendom i området. Det er altså tre statlige aktører inne. Det burde tilsi at Staten, ved Fornyingsministeren eller Samordningsministeren, bidrar til en samordning og smidighet som gjør at saken kan løses, og at denne nyskapende klimasatsingen kan lykkes.
Trondheim Kommune samarbeider blant andre med forskningsmiljøer for å gjøre utbyggingen så klimavennlig som mulig. Blant annet vil man forsøke å bygge opp denne bydelen slik at hver innbygger kan forårsake kun 3 tonn CO2, mens snittet i Norge i dag ligger på 8-11 tonn.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: Eiendommen Brøset utgjør totalt er et område på ca. 354 da. Den var opprinnelig i sin helhet eid og forvaltet av staten v/Sosialdepartementet. Senere er det gjort overføringer av deler av området til Sør-Trøndelag fylkeskommune og St. Olavs hospital. I 1990 ble forvaltningsansvaret for mesteparten av eiendommen, inklusive fylkeskommunens eierinteresser, overført til Statsbygg. St. Olavs hospital er eier av sykehusbebyggelsen og et omkringliggende areal på 105 da. Arealene som Statsbygg forvalter, er i lengre tid blitt vurdert for salg.

I forbindelse med Miljødepartementets samarbeidsprogram “Framtidens byer” har Trondheim kommune fremmet Brøset som et mulig pilotprosjekt i en klimanøytral bydel. En vesentlig forutsetning for å etablere hele Brøset som en klimanøytral bydel, synes å være flytting av St. Olavs hospital. En slik flytting vil være en omfattende operasjon og vil kreve involvering av flere aktører.

Staten v/Statsbygg har administrativt, faglig og økonomisk bidratt aktivt i kommunens prosess for å utvikle Brøset til en klimanøytral bydel. Det vil bli samarbeidet fra Statsbyggs side med de andre grunneierne om et salg av eiendommen når reguleringsplanen for området er vedtatt. Statsbygg følger samme opplegg for Brøset som for lignende utviklingsprosjekter som Fornebu og Pilestredert Park, der Statsbygg spilte en sentral rolle mht å understøtte en bærekraftig utvikling gjennom de miljøkravene som ble satt til utbyggerne.

Jeg ser positivt på Trondheims kommuns planer for Brøset som miljøbydel, og har stor tro på at Miljøverndepartementets prosjekt ”Framtidens byer” lar seg gjennomføre på Brøset. Staten som grunneier og Statsbygg med sin kompetanse på miljøriktig eiendomsutvikling, vil være aktive bidragsytere for å nå dette målet.