Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:85 (2011-2012)
Innlevert: 17.10.2011
Sendt: 17.10.2011
Besvart: 20.10.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): GTL er et miljøvennlig drivstoff basert på naturgass som kan brukes i dieselmotorer. Drivstoffet gir en kraftig reduksjon i lokale utslipp. Dessverre har regjeringen bestemt at det skal være mineraloljeavgift på GTL, noe som gjør drivstoffet svært dyrt.
Vil statsråden revurdere denne avgiften på GTL slik at utslippene i de store byene kan reduseres betraktelig uten å innføre nye restriktive tiltak?

Begrunnelse

Oslo kommune har kommet med en rekke forslag for å redusere den lokale forurensningen i byen. Lokal forurensing er jo også en utfordring som andre storbyer av og til har - spesielt på enkelte vinterdager. I Oslo vurderer en arbeidsgruppe blant annet å nekte trailere å kjøre gjennom sentrum, at folk ikke skal få kjøre dieselbiler, samt flere andre drastiske tiltak som griper inn i folks hverdag. Alle har stor forståelse for de problemene mange med lungesykdommer har på grunn av lokal forurensning, men å fjerne mineraloljeavgiften på GTL vil være langt mindre inngripende. Jeg har tidligere tatt opp spørsmålet om rent GTL-drivstoff i mitt skriftlige spørsmål Dokument nr. 15:886 (2010-2011). Tiltakene som nå vurderes i de største byene gir finansministeren en god mulighet til å være på lag med både bilistene og miljøet.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Problemstillingen som representanten Hoksrud tar opp er tidligere behandlet i mitt brev 18. februar 2011, som svar på representanten Hoksruds skriftlige spørsmål nr. 886. Som det framgår av nevnte brev er spørsmålet om den avgiftsmessige behandlingen av syntetisk diesel (GTL) kommet opp i kjølvannet av at en privat aktør har startet salg av mineralsk basert syntetisk diesel uten å innberette veibruksavgift på drivstoffet. Toll- og avgiftsdirektoratet har slått fast at det omhandlede drivstoffet er å regne som avgiftpliktig mineralolje. Jeg har ingen innvendinger mot denne vurderingen. Dersom denne type drivstoff skal fritas for avgift forutsetter derfor dette at reglene endres.

I en veibruksavgift på drivstoff bør på prinsipielt grunnlag alle trafikanter betale en avgift som tilsvarer de kostnadene de påfører samfunnet i form av ulykker, kø, støy, utslipp til luft og veislitasje. Det meste av kostnadene ved bruk av personbil er knyttet til ulykker, kø og støy. Dette er kostnader som i liten grad varierer med valg av drivstoff. At en drivstofftype har noe lavere verdier når det gjelder lokale utslipp kan derfor ikke alene begrunne at denne drivstofftypen skal fritas for avgift. I budsjettet for 2012 har Regjeringen varslet at den ønsker å bidra til større forutsigbarhet om fremtidige avgifter, og at Regjeringen derfor ønsker en omlegging til en mer generell veibruksavgift.