Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:88 (2011-2012)
Innlevert: 17.10.2011
Sendt: 17.10.2011
Besvart: 21.10.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Oslo International Bible College ble som privatskole godkjent for inntil 150 elever. Ved overgangen fra 6a-skole til fagskole har departementet imidlertid kun gitt tilskudd til 95 elever og avslått å se på saken på nytt. Det var en forutsetning at skolene ikke skulle tape økonomisk på å gå over til å bli fagskole. NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) har godkjent skolen som fagskole, og bekreftet at de godkjenner utvidet elevtall.
På hvilket grunnlag reduserer departementet tilskuddet, og hvordan vil statsråden følge opp saken?

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til følgende spørsmål nr. 88 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Svein Harberg til forsknings- og høyere utdanningsministeren om reduksjon i tilskudd til Oslo International Bible College etter overgang fra privatskole til fagskole.

Fagskolelovens formål er å sikre fagskoleutdanninger av høy kvalitet gjennom en offentlig godkjenningsordning, der NOKUT er godkjenningsorganet. Loven gjelder for den som tilbyr fagskoleutdanning, og skiller ikke mellom offentlige og private fagskoletilbydere.

Det fagskoleloven derimot skiller mellom er godkjenning og offentlig finansiering. Godkjenning av fagskoleutdanning er en forutsetning for å kunne få offentlig tilskudd, men det følger ikke noe rett til tilskudd med godkjenningen, jf. Ot.prp. nr. 32 (2002-2003).

Det understrekes at NOKUT i sin søknadsbehandling vurderer den faglige kvaliteten hos tilbyder. NOKUTs godkjenning av et utdanningstilbud gir ikke en automatisk utløsning av offentlig tilskudd.

Som representanten Harberg er kjent med, ble kap. 6A i privatskoleloven opphevet fra 1. juli 2007 med en overgangsperiode på 3 år, jf. Innst. O. nr. 89 (2006-2007) og Ot. Prp. nr. 39 (2006-2007). Opphevelsen av kap. 6A bygde på en forutsetning om at de skolene som da var godkjente etter kap. 6A, i løpet av perioden frem til 1. juli 2010 innrettet seg etter vilkårene i enten fagskoleloven eller andre lover. De 6A-skolene som ønsket å bli fagskoler, måtte søke NOKUT om godkjenning av utdanningen, jf. fagskoleloven § 2.

I Innst.O. nr. 89 (2006-2007) heter det:

”Flertallet forutsetter at 6A-skolene beholder like gode rammebetingelser i de lovene de kommer inn under. Dette innebærer blant annet at skolen beholder mulighet for fremtidig tilskudd for faktiske elever begrenset til det elevantallet de i dag har godkjenning for.”

På det tidspunktet Oslo International Bible College gikk over fra privatskoleloven til fagskoleloven, hadde skolen godkjenning som fagskole for 95 elever. Oslo International Bible College (tidligere Regnbuen bibelskole) fikk for årene 2008 og 2009 tilskudd til utdanningstilbud under privatskoleloven for 95 studenter begge årene. Våren før de meldte overgang til fagskoleloven (våren 2010), rapporterte de til Utdanningsdirektoratet at de hadde 91 studenter.

95 elever var utgangspunkt for beregningen av tilskudd under privatskoleloven, og er det tilskuddet som ble ført videre med finansiering under fagskoleloven. Slik har Oslo International Bible College beholdt sine rammebetingelser ved overgang til fagskoleloven. Dette er i tråd med den praksis som er lagt til grunn og fulgt for alle fagskoler som har hatt overgang til fagskoleloven fra privatskoleloven.

Bevilgningsnivå og eventuelle bevilgningsendringer til Oslo International Bible College, og andre tilsvarende skoler, behandles i de ordinære budsjettprosessene og gjennom Stortingets behandling av statsbudsjettet.

Jeg har altså ikke redusert tilskuddet til Oslo International Bible College, og de har dermed de samme økonomiske rammebetingelser under fagskoleloven som de tidligere hadde under privatskolelovens § 6A. Dette er i tråd med føringene i privatskoleforliket mellom regjeringen og KrF.