Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:89 (2011-2012)
Innlevert: 17.10.2011
Sendt: 18.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): En avvikling av ”veifritaket” vil medføre økte merverdiavgiftskostnader for bygging, vedlikehold og drift av offentlig vei.
Hva blir kostnadsøkningen for et gjennomsnittlig veiprosjekt dersom avviklingen av momsfritaket gjennomføres, og hvor mye må bevilgningene til Statens vegvesen økes for å sikre provenynøytralitet?

Begrunnelse

I merverdiavgiftsloven er det gitt et fritak for beregning av merverdiavgift ved omsetning av tjenester i siste ledd til offentlig vei. På side 76 i Prop 1 LS (2011-2012) fremgår det nå at Regjeringen vurderer å fjerne momsfritaket for vei i statsbudsjettet for 2013. En avvikling av fritaket vil uten tvil føre til økte merverdiavgiftskostnader for bygging, vedlikehold og drift av offentlig vei. Den gjennomsnittlige kostnadsøkningen for et vanlig veiprosjekt vil være viktig å vite konsekvensene av tiltaket.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Dagens regelverk om beregning ev merverdiavgift i vegsektoren er svært komplisert, og er omtalt i en egen håndbok fra Statens vegvesen (Håndbok 244 - Merverdiavgift i vegsektoren). Håndboken bruker 16 sider på å forklare hvilke deler av vegen som er omfattet av fritaket. For eksempel er beplantning for å hindre utgliding av grunn fritatt for merverdiavgift, men beplantning av estetiske hensyn er med moms. Videre er vegskilt av metall fritatt for merverdiavgift, mens eventuell belysning av skiltet ilegges merverdiavgift. Regelverket inneholder mange slike kompliserte regler og fjerning av vegfritaket vil gi store administrative besparelser for Statens vegvesen, fylkeskommunene, kommunene og entreprenørene.

Som omtalt i Prop. 1 LS (2011-2012) Skatter, avgifter og toll 2012 vurderes det å avvikle fritaket for merverdiavgift knyttet til omsetning av tjenester i siste omsetningsledd for bygging, drift og vedlikehold av offentlig veg. Det legges opp til at en eventuell omlegging skal være provenynøytral for staten. Dette innebærer at økte utgifter til offentlige veger kompenseres gjennom økte bevilgninger over statsbudsjettet, som motsvares av tilsvarende økte merverdiavgiftsinntekter. For riksveger vil kostnadene til merverdiavgift kunne kompenseres ved å øke bevilgningene til Statens vegvesen. For kommunale og fylkeskommunale veger vil bevilgningene til kompensasjonsordningen for kommunesektoren måtte økes. Videre vil også en eventuell merkostnad for den bompengefinansierte delen av bompengeprosjekter måtte bli kompensert.

Før det eventuelt kan fremmes et forslag om å avvikle vegfritaket, må bl.a. de økonomiske og administrative konsekvensene av et slikt forslag vurderes nærmere. Det er således for tidlig å anslå hvilke kostnadsøkninger et slikt forslag vil medføre for enkeltprosjekter og de tilhørende endringene i bevilgningsbehovene. Det tas sikte på å komme tilbake til saken i forbindelse med budsjettforslaget for 2013.