Skriftlig spørsmål fra Frank Bakke-Jensen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:97 (2011-2012)
Innlevert: 18.10.2011
Sendt: 19.10.2011
Besvart: 25.10.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Frank Bakke-Jensen (H)

Spørsmål

Frank Bakke-Jensen (H): Ved Skatteetatens nedleggelse av kontorer med færre enn fem ansatte vil avstanden til nærmeste skattekontor bli svært lang, og fysisk oppmøte vil kreve minst én dags reise noen steder. Ved ansettelse av utenlandsk sesongarbeidere kreves det fysisk oppmøte hos Skatteetaten for å få utstedt nødvendig ID-kort.
Vil statsråden sørge for at oppmøteplikten lempes, f.eks. ved at man kan møte opp ved et annet offentlig kontor i nærheten?

Begrunnelse

Ved nedleggelse av Skatteetatens kontor i Mehamn vil brukerne få ca 70 mil tur/retur til nærmeste skattekontor. Over hele landet vil brukerne av de lokale skattekontorene få økt reisevei til skattekontorene.
Dette er en viktig problemstilling for næringsdrivende med utenlandsk arbeidskraft i mange distrikter. Eksempler er fiskeindustrien i Finnmark og turistnæringen i Trysil, som er sesongbetont og derfor avhengig av tilreisende arbeidskraft.
Med de reiseavstander det legges opp til vil det bli både mer tidkrevende og langt mer kostnadskrevende å drive næringsvirksomhet i distriktene. Det er derfor avgjørende at Skatteetaten og Finansdepartementet legger til rette for at brukerne kan få service uten fysisk oppmøte.
Ved utstedelse av nødvendig ID-kort for utenlandske arbeidere er det krav om at skattyteren må møte fysisk opp på skattekontoret. En aktuell løsning kunne være at skattyter kan møte opp på lensmannskontor, rådhus eller annet offentlig kontor for å kunne arbeide og betale skatt.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Jeg antar at det med ”utstedelse av nødvendig ID-kort” menes rekvirering av d-nummer eller fødselsnummer.

Arbeidstakere fra utlandet som skal bosette seg i Norge må oppsøke skattekontoret for å melde innflytting og få fødselsnummer og skattekort. Arbeidstakere som skal være her midlertidig og ikke mer enn seks måneder, må oppsøke skattekontoret for å få skattekort og d-nummer. D-nummer er et registreringsnummer som tildeles personer som ikke er fast bosatt i Norge, men med tilknytning til Norge som gjør at de trenger et administrativt identifikasjonsnummer. For å få fødselsnummer eller d-nummer kreves som hovedregel personlig oppmøte på skattekontoret for en identitets- og legimitasjonskontroll (ID-kontroll).

Jeg viser til at det de senere årene er avdekket svakheter i identitetskontrollen ved rekvirering av d-nummer, og det har vært flere medieoppslag om utlendingers bruk av falsk identitet. Det er per i dag en rekke aktører som kan rekvirere d-nummer (Skatteetaten, banker, NAV, Helfo, Brønnøysundregistrene m.fl.). Skatteetaten opplyser at de har avdekket flere hundre tilfeller hvor personer har fått utstedt d-nummer ved bruk av falsk identitet som følge av manglende ID-kontroll. Det opprettes da en falsk eller uriktig identitet i folkeregisteret. Folkeregisteret er statens sentrale personopplysningsregister, og navet i nærmest all offentlig personrelatert forvaltning. Det er blant annet avdekket at falske d-nummer har vært misbrukt i forbindelse med anskaffelse av bankkort, registrering i foretaksregisteret og utbetaling av trygdeytelser.

Skatteetaten innførte i januar 2011 nye rutiner for identitetskontroll av personer med d-nummer ved utstedelse av skattekort. Dette er et tiltak for å redusere de tilfellene der utenlandsk borgere har fått tildelt d-nummer og skattekort på grunnlag av falsk legitimasjon. Den nye rutinen innebærer at personer med d-nummer som skal søke om skattekort, må møte opp personlig på skattekontoret for ID-kontroll. Tidligere har disse fått tilsendt skattekort automatisk. Det skal synliggjøres ved avmerking i folkeregisteret i hvilke tilfeller det ikke er foretatt betryggende identitetskontroll. Oppmøte er derfor påkrevet for alle utlendinger som søker om skattekort for første gang og for allerede d-nummerregistrerte som trenger nytt skattekort etter at det ble innført ordning om avmerking. De som møter opp og får avmerket at identitetskontroll er gjennomført, behøver som hovedregel ikke møte opp på nytt ved utstedelse av påfølgende skattekort. Disse vil i fremtiden få tilsendt skattekort automatisk i de tilfellene hvor adresse er registrert. Tidligere kunne arbeidsgiver sende kopi av passene til sine ansatte til skattekontoret, som på grunnlag av dette rekvirerte d-nummer og utstedte skattekort til de ansatte. For at Skatteetaten skal kunne foreta en tilfredsstillende ID-kontroll, er personlig fremmøte vurdert som et nødvendig tiltak.

Med bakgrunn i de avdekkede svakhetene har Skattedirektoratet (SKD) gjennomført et utredningsarbeid om ID-kontroll av utenlandske arbeidstakere og mottak/saksbehandling av innvandringsmeldinger. Dette er en kompleks oppgave som krever spesiell kompetanse og spesielt tilpasset utstyr. I tillegg krever oppgaven fysisk nærhet til politimyndighet. På bakgrunn av utredningsarbeidet har SKD foreslått at arbeidet med ID-kontrollen ikke lenger bør gjennomføres ved samtlige skattekontor, men ved 29 nærmere bestemte skattekontor. Valg av skattekontorer er balansert mellom tilgjengelighet og sikkerhet. Geografi, demografi og fagmiljø ved skattekontorene er hensyntatt, og det er vurdert hvilke kommuner som i løpet av året har flest innvandringer og/eller d-nummerrekvisisjoner. Kontorene som er foreslått vil rustes opp for å kunne håndtere den økte saksmengden. Ny organisering er også sett i sammenheng med det pågående arbeidet med ny kontorstruktur i Skatteetaten og samarbeid med andre etater (nærhet til politi og lokasjoner i førstelinjetjenesten UDI/politi).

Færre skattekontor hvor ID-kontroll gjennomføres, vil medføre lengre reisevei for enkelte arbeidstakere. Gode alternative tilbud forventes imidlertid å bøte på dette. Jeg er opptatt av at den nye organiseringen av ID-kontrollen ikke skal gjøre det vanskeligere enn nødvendig å få utført disse tjenestene, verken for utenlandske arbeidstakere eller næringsdrivende i Norge. Jeg er kjent med at Skatteetaten nå utreder nærmere hvilke tiltak som på en god måte ivaretar disse tjenestene i kommuner hvor denne oppgaven ikke lenger vil bli utført. Tiltakene som vurderes er blant annet oppsøkende virksomhet, timebestilling, oppmøte utenfor åpningstiden og unntak fra oppmøteplikt. Stortingsrepresentanten peker på at en aktuell løsning kan være at arbeidstaker møter opp på lensmannskontor, rådhus eller annet offentlig kontor. Dette spørsmålet vil bli vurdert som ett av flere alternative tiltak, men det er viktig at den som utfører oppgaven har tilstrekkelig kompetanse. Ny organisering av Skatteetatens arbeid med ID-kontroll vil iverksettes så snart tilfredsstillende alternative tilbud til arbeidsgivere og utenlandske arbeidstakere er på plass.

Jeg ser det som helt avgjørende at Skatteetatens ID-kontroll holder en tilfredsstillende kvalitet. Det er viktig at etaten iverksetter tiltak for å bedre kvaliteten i dette arbeidet. En forutsetning for at d-nummer ikke skal bli rekvirert og tildelt på grunnlag av falske eller fiktive legitimasjonsdokumenter er at rekvirenten foretar en tilfredsstillende ID-kontroll. Dette vil normalt innebære personlig oppmøte og kontroll av originale legitimasjonsdokumenter. Det forusettes både kompetanse og nødvendig teknisk utstyr. Dette kan bli oppfattet som mindre brukervennlig, men hensynet til å beskytte samfunnet mot faren for falske identiteter må i slike tilfeller veie tyngre.

Jeg vil for øvrig vise til at det er nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som ser nærmere på svakheter ved regelverket og praksis knyttet til d-nummerordningen.