Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:96 (2011-2012)
Innlevert: 18.10.2011
Sendt: 19.10.2011
Besvart: 31.10.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): En person ble syk med svineinfluensa i oktober 2009. Hun fikk komplikasjoner som førte til at hun fra oktober 2010 ble innvilget 50 pst. uføretrygd. Hun arbeidet imidlertid hele perioden fra nyttår 2010 til oktober samme år i 50 pst. stilling. I desember 2010 fikk hun lungebetennelse og ble innlagt i sykehus med rekonvalesens ut januar 2011. For perioden desember 2010 ut januar 2011 ble hun nektet sykepenger for fraværet fra sin 50 pst. stilling.
Er dette riktig praktisering av regelverket?

Begrunnelse

Avslaget fra Nav begrunnes med at hun, da hun ble innvilget 50 uførestønad, brøt perioden med yrkesaktivitet for rett til sykepenger. Det virker imidlertid svært merkelig at hun ikke har rett til å få kompensert bortfallet av den 50 stillingen hun har arbeidet i et helt år. Hun har fått opplyst fra Nav at hun kan søke arbeidsavklaringspenger, men at dette må søkes om på forhånd. Dermed er også den muligheten uaktuell. Det må være urimelig at personen ikke skal ha rett il å få kompensert bortfallet av inntekt. I tillegg har Nav brukt 8 måneder på å behandle hennes klage.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Jeg kjenner ikke til dette konkrete tilfellet. Jeg antar imidlertid at hun var sykmeldt i ett år før hun ble innvilget 50 prosent uførepensjon fra oktober 2010. Etter folketrygdloven § 8-12 opphører rett til sykepenger fra trygden når en person har mottatt sykepenger i til sammen 248 dager i de siste tre årene. Hver dag med sykmelding teller som en sykepengedag, uavhengig av om det gis hele eller graderte sykepenger. Det innebærer at personer som er delvis sykmeldt har rett til sykepenger i en like lang periode som personer som er helt sykmeldte.

For igjen å få rett til sykepenger fra folketrygden (i nye 248 sykepengedager), må man ha vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at man sist fikk sykepenger fra trygden. For mottaker av gradert uførepensjon er det gitt egne regler som sikrer opptjening av ny rett til sykepenger i forhold til en deltidsstilling, jf. folketrygdloven § 8-12 tredje ledd. Utnyttelse av restarbeidsevnen i deltidsstillingen regnes i slike tilfeller som hel arbeidsførhet. Det opplyses i spørsmålet fra representanten at hun fra oktober 2010 ble innvilget 50 prosent uførepensjon. Det innebærer at hun fra dette tidspunkt startet opptjeningstiden av ny rett til sykepenger i en deltidsstilling. Da hun ble sykmeldt i desember 2010, hadde det gått mindre enn 26 uker fra hun ble innvilget uførepensjonen, og hun hadde dermed ennå ikke opptjent ny rett til sykepenger.

Jeg gjør oppmerksom på at selv om man har brukt opp sykepengeretten fra folketrygden, har man likevel fortsatt rett til sykepenger fra arbeidsgiveren de første 16 dagene av hvert sykefravær. Videre kan den som ikke har rukket å opparbeide seg ny sykepengerett, ha rett til arbeidsavklaringspenger etter arbeidsgiverperioden hvis arbeidsevnene er nedsatt med minst 50 prosent. Stønaden kan tidligst gis fra det tidspunktet da kravet om stønaden ble satt frem, jf. folketrygdloven § 11-13 fjerde ledd.