Skriftlig spørsmål fra Ib Thomsen (FrP) til kulturministeren

Dokument nr. 15:101 (2011-2012)
Innlevert: 19.10.2011
Sendt: 19.10.2011
Besvart: 26.10.2011 av kulturminister Anniken Huitfeldt

Ib Thomsen (FrP)

Spørsmål

Ib Thomsen (FrP): Er statsråden enig i at det er uheldig når enkeltpersoner bekler mange maktposisjoner innen samme sektor samtidig, og at dette kan føre til en for sterk maktkonsentrasjon?

Begrunnelse

Spørsmålsstiller er kjent med at bl.a. Norsk kulturråds leder sitter med flere sentrale verv innen norsk kulturliv, og det er i den forbindelse interessant å stille spørsmål ved prinsippet om rolleblandinger i norsk kulturliv. Det må presiseres at spørsmålsstiller ikke har registrert noe som skal tilsi at det er grunn til å sette spørsmålstegn ved jobben som gjøres av Baardson per i dag, men når kultursektoren faktisk preges av såpass mange verv knyttet til samme person er det betimelig å stille spørsmålet på mer generelt plan.
Det er derfor interessant for undertegnede å få vite statsrådens syn på denne problemstillingen, og også hvorvidt det tenkes i retning av å innføre retningslinjer for hvor mange ulike verv det offentlige skal bidra til at en og samme person kan bli sittende med innen samme sektor.

Anniken Huitfeldt (A)

Svar

Anniken Huitfeldt: Ved oppnevninger av medlemmer til styrer og råd i norsk kulturliv er det mange hensyn som må avveies, kravet til kunst- og kulturfaglig kompetanse, innsikt i drift av større institusjoner, geografisk representasjon, kjønnsmessig balanse, hensynet til mangfold og at flere miljøer skal representeres. Den enkeltes kvalifikasjoner må også ses i sammenheng med styrets eller rådets samlede profil og kompetanse.

Som i andre sektorer vil det også innenfor kunst- og kulturlivet finnes personer som innehar flere offentlige verv. I arbeidet med oppnevninger blir det lagt vekt på en best mulig spredning av verv.

Jeg ser imidlertid ikke at det er behov for å innføre retningslinjer for hvor mange ulike offentlige verv én og samme person kan inneha.