Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:104 (2011-2012)
Innlevert: 19.10.2011
Sendt: 19.10.2011
Besvart: 31.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Forstår helseministeren den uroen som befolkningen i Møre og Romsdal føler når livsviktige behandlingstilbud kuttes for å spare penger, og hva vil statsråden gjøre for å sikre lik helsebehandling i hele landet - også i Møre og Romsdal, slik Stortinget har sagt?

Begrunnelse

Helse Møre og Romsdal er pålagt av Helse Midt å spare inn 133 mill kroner Jeg viser forøvrig til mitt spørsmål nr 1878 om fordeling av rammemidler Helse Midt-Norge RHF. Disse innsparingene jobbes det nå med i Helse Møre og Romsdal, ved at det foreslås dramatiske kutt i helsetilbudet. Kutt foreslått innenfor rehabilitering kan medføre at rehabiliteringssenteret Mork i Volda (med særlig vekt på slagpasienter), Nevrohjemmet i Ålesund, (som er eneste tilbudet i fylket for MS-pasienter), eller Aure på Nordmøre (ortopedi, slagpasienter og nevrologi)blir lagt ned. Samtidig skal tilbudet til barn og unge kuttes (Molde og Ålesund) psykisk helsevern. Med de lange ventelistene som vi opplever i dagens helsevesen spesielt innenfor rehabilitering og psykiatri, er det klart at dersom dagens behandlingstilbud bygges ned, må dette erstattes enten ved at det bygges opp et annet sted. Alternativet blir at en må sende pasienter fra Møre og Romsdal ut av fylket for å unngå ytterligere økning i ventelistene, med de kostnader og ekstra lidelser dette vil bety for både pasienten og samfunnet forøvrig. Det er ikke foretatt konsekvensutredning i forhold til kuttene som er økonomisk betinget. Dette skaper stor uro blant befolkningen i hele fylket, som frykter at helsetilbudet i Møre og Romsdal nå nedbygges til fordel for Sant Olavs Sjukehus som har blitt svært kostnadskrevende for Helseregionen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Styret for Helse Midt-Norge har nettopp med bakgrunn i å sikre lik helsebehandling i vedtatt å innføre ny finansieringsmodell i Helse Midt-Norge.

Dette ikke er et krav om innsparinger, men en omfordeling for å utjevne de skjevheter som er påvist i forbruket mellom helseforetakene i Helse Midt-Norge. Forslag til statsbudsjettet for 2012 som regjeringen har lagt fram for Stortinget, legger opp til økte rammer for pasientbehandlingen. I Midt-Norge skal denne veksten fordeles mellom helseforetakene slik at befolkningen får et best mulig og likeverdig tilbud, men effekten blir ikke reduksjon i Møre og Romsdal. I forslag til aktivitetsfordeling blir det vekst i alle helseforetak. Det vil derfor bli behandlet flere pasienter i Møre og Romsdal neste år, ikke færre slik man kan få inntrykk av.

Det gjelder også etter at en tar hensyn til den nylig vedtatte finansieringsmodellen som skal føre til gradvis omfordeling mellom helseforetakene over en periode på fire år.