Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:125 (2011-2012)
Innlevert: 24.10.2011
Sendt: 24.10.2011
Besvart: 27.10.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Bygging av Jondalstunnelen på Fv 107 i Hordaland ble besluttet av Stortinget 4.11.2008 (ref. St.prp.nr. 72 (2007-2008)). Dette er et viktig prosjekt for å bedre kommunikasjonen i Hardanger-regionen og for økt transporteffektivitet mellom vest og øst over Haukeli. Prosjekt ligger langt foran skjema og kan åpne alt i sep 2012. Da er det nødvendig at både ferjekapasitet og biloppstillingsplass på ferjekaier er tilstrekkelig. Staten bidrar med penger til bygging.
Hvordan følger staten opp kapasitet på ferje og biloppstilling?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens bidrag til finansieringen av fv 107 Jondalstunnelen må sees i sammenheng med overgangsordningen for store fylkesvegprosjekter, der det innenfor den fylkesfordelte rammen til øvrige riksveger for perioden 2002-2005 var gitt anledning til å prioritere tilskudd på inntil 50 mill. kr til store fylkesvegprosjekter. For prosjektet Jondalstunnelen ble det åpnet for å utvide ordningen til også å omfatte perioden 2006-2009.

Jeg vil understreke at Jondalstunnelen med tilliggende vegnett og ferjesamband er fylkes- kommunens ansvar. Behov for tiltak som følge av ev. trafikkøkning etter at Jondalstunnelen åpnes for trafikk, må derfor vurderes av Hordaland fylkeskommune.