Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:109 (2011-2012)
Innlevert: 19.10.2011
Sendt: 20.10.2011
Besvart: 31.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Helsedepartementet har tidlegare lagt opp til eit nært samarbeid mellom sjukehusa på Eid og Volda. No registrerar vi at det kan skje store strukturelle endringar ved sjukehuset i Volda, som følgje av store underskot ved sjukehusa i Møre og Romsdal.
Ser ikkje statsråden at det då er nødvendig å reversere planane om nedlegging av fødeavdelinga og akuttberedskapen ved lokalsjukehuset på Nordfjordeid for at befolkninga i Nordfjord skal få eit like godt sjukehustilbod som i resten av landet?

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Regjeringen har besluttet å slå sammen fødeavdelingene i Nordfjordeid og Volda og lokalisere den felles fødeavdelingen til Volda. Sammenslåingen av de to fødeavdelingene skal skje etter at Kvivsvegen åpner i 2012. Regjeringens beslutning er lagt til grunn for vedtak i foretaksmøtet for Helse Vest RHF 28. april 2011 og i Helse Midt-Norge 8. juni 2011.

Helse Møre og Romsdal må som alle andre helseforetak omstille driften for å møte fremtidens krav til en moderne spesialisthelsetjeneste. I Helse Midt-Norge gir den vedtatte Strategi 2020 føringer for denne omstillingen. De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar for investeringer og drift i sin region. Helse Midt-Norge har informert meg om at et av målene i det vedtatte langtidsbudsjettet for Helse Midt-Norge er en gradvis dreining av ressurser fra drift og til nødvendige investeringer, noe som vil medføre behov for effektivisering av driften. Styret i Helse Møre og Romsdal skal behandle administrasjonens forslag til omstillingstiltak på styremøtet 27. oktober. Saken sendes deretter til Helse Midt-Norge RHFs styre for beslutning 2.desember 2011.

Helse Midt-Norge har forsikret meg om at eventuelle omstillingstiltak ikke vil berøre fødeavdelingen i Volda. Videre vil sykehuset i Volda sikres tilstrekkelig akuttberedskap til å understøtte en fullverdig fødeavdeling.