Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:126 (2011-2012)
Innlevert: 19.10.2011
Sendt: 24.10.2011
Besvart: 31.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Vil statsråden i forbindelse med krav om regodkjenning av animalske virksomheter etter hygieneregelverket, gjøre unntak for ileggelse av gebyr til virksomheter som har autorisering eller godkjenning etter tidligere regelverk?

Begrunnelse

I det nye hygieneregelverket for næringsmiddelvirksomheter, gjort gjeldende fra 1.mars 2010, stilles det krav om at alle animalske virksomheter som er godkjenningspliktige etter animaliehygieneforskriften (forordning 853/2004 art 4 nr 2) skal godkjennes på nytt.
I den forbindelse har Mattilsynet lansert en ny skjematjeneste via Altinn for virksomheter som trenger godkjenning/regodkjenning eller registrering
Ifølge Mattilsynet blir bedriftene belastet med et gebyr for godkjenningen. Gebyrene varierer etter hvor omfattende arbeidet med godkjenningen er.
Ved ileggelse av gebyr gjøres det ikke forskjell om virksomhetene har autorisering eller godkjenning etter tidligere regelverk eller om det er snakk om førstegangsregistrering for nye foretak.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Både det gjeldende og det tidligere regelverket om hygiene og kontroll krever at visse virksomheter som håndterer produkter av animalsk opprinnelse, skal godkjennes (tidligere autoriseres). Det følger av animaliehygieneforskriften, jf også kontrollforskriften. Forskriftene gjennomfører forordningene om hygiene og kontroll som er innlemmet i EØS-avtalen. Kravet om godkjenning gjelder også virksomheter som omsatte animalske produkter før det nye regelverket kom til anvendelse. Mattilsynet har derfor krevd at alle tidligere godkjente virksomheter som faller inn under animaliehygieneforskriften, må sette fram en søknad om regodkjenning.

Etter forskrift 28. januar 2004 nr.221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 12 skal det betales gebyr for særskilte ytelser fra Mattilsynet, og gebyret skal kunne dekke Mattilsynets kostnader ved saksbehandlingen.

Hvilke ytelser det skal betales gebyr for, er fastsatt i forskrift 13. februar 2004 nr. 406 om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet. Behandling av søknad om godkjenning er gebyrpliktig. Gebyr for regodkjenning er ikke omtalt i forskriften, men er antatt å ligge innenfor begrepet godkjenning på grunn av den arten ytelse som dette arbeidet representerer, og grunnlaget for gebyrbestemmelsene. Mattilsynet har dermed ansett at behandling av søknad om regodkjenning er underlagt gebyrplikt.

I forskrift 13. februar 2004 nr. 406 er gebyrene fastsatt ut fra en forhåndsstipulert ressursbruk for hver type særskilt ytelse. Ved gebyr for godkjenning, er det i den forhåndsstipulerte ressursbruken tatt høyde for relevant utredningsarbeid for alle etappene i prosessen.

Alt etter hvilken type virksomhet som skal godkjennes, vil gebyret ligge innenfor gebyrklassene c-f, dvs. fra kr. 2.400 til kr. 19.195. Dette tilsvarer ressursbruk fra fem timeverk opp til to ukeverk. Ved behandling av søknad om regodkjenning vil faktisk ressursbruk i noen tilfeller kunne være lavere enn den forhåndstipulerte ressursbruken for den aktuelle gebyrklassen. Det er da forutsatt at gebyret skal settes ned, slik at brukerne ikke betaler for mer enn Mattilsynets faktiske ressursbruk. I noen tilfelle kan beløpet settes ned til kr. 480 som er gebyret i den laveste gebyrklassen, og forutsetter at faktisk ressursbruk ikke er mer enn to timer.

Det er dermed lagt til rette for at gebyret vil bli lavt der faktisk ressursbruk tilsier det.

Jeg vil til slutt peke på at regjeringen har lagt til rette for en betydelig reduksjon av brukerfinaniseringen av Mattilsynets tilsyns- og kontrollvirksomhet i 2012. Forslaget i statsbudsjettet for 2012 om avvikling av avgiftene i matforvaltningen forventes å redusere andelen brukerfinansiering av Mattilsynet fra om lag 64 pst. påløpt i 2011 til om lag 10 pst. påløpt i 2012.