Skriftlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:111 (2011-2012)
Innlevert: 20.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 27.10.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A): Tine har varslet en kraftig reduksjon eller nedlegging av Fosheim meieri i Vestre Slidre. Det har skapt sterke reaksjoner. Et flertall av melkeprodusentene har også gått imot dette. Staten bruker milliarder på å støtte landbruket bl.a. for å ivareta bosetting, kulturlandskap og levende bygder. Det er et viktig distriktspolitisk verktøy.
Hva mener Mat- og landbruksministeren om at landbruket selv går motsatt veg og legger ned sin virksomhet i distrikta, og vil statsråden foreta seg noe i denne saken?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er kjent med at det foreligger forslag om reduksjon eller nedlegging av Tine Meieriet Fosheim. Etter den informasjon jeg har mottatt, skal konsernstyret fatte vedtak i saken i løpet av 2011. Jeg har stor forståelse for at planer om eventuell nedlegging av en arbeidsplass med 42 ansatte i Vestre Slidre skaper stort engasjement i regionen. Dersom konsernstyret i Tine vedtar nedlegging eller større reduksjon i antall ansatte ved anlegget, legger jeg til grunn at Tine på en best mulig måte ivaretar hensynet til de ansatte som blir berørt av endringen.

Regjeringens landbrukspolitikk skal ivareta et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Virkemidlene i politikken er i hovedsak rettet inn mot primærjordbruket, og vi har ingen reguleringer i landbrukspolitikken når det gjelder lokalisering av næringsmiddelindustrien som Tine er en del av. Jeg vil imidlertid peke på at importvernet og generelle økonomiske virkemidler som differensiert arbeidsgiveravgift, er viktige bidrag for at næringsmiddelindustrien skal ha grunnlag for anlegg i distriktene.

Regjeringen ønsker at samvirket kan ivareta sin rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet. Det er derfor viktig at Tine-konsernet kan levere et tilfredsstillende resultat til sine eiere og leverandører i norsk jordbruk. For at Tine skal være konkurransedyktig i markedet, må konsernet derfor kunne gjennomføre effektivisering og rasjonalisering på linje med andre foretak i næringsmiddelindustrien.

Det er landbrukssamvirket som eier som har den beste informasjon om lønnsomheten knyttet til eventuelle endringer i anleggsstrukturen. Samvirkeforetakene er privateide selskap og myndighetene har ikke grunnlag for å overstyre foretakenes beslutninger. Jeg vil i den sammenheng peke på at det er viktig at bøndene som medlemmer i og eiere av landbrukssamvirket er aktive i beslutningsprosessene knyttet til utviklingen av samvirkeforetakene.

Avslutningsvis vil jeg framheve regjeringens satsing for å bedre rammevilkårene for norsk landbruk. Fra vårt første jordbrukssoppgjør i 2006 og fram til i dag er det lagt til rette for en inntektsutvikling som er høyere enn gjennomsnittet for andre grupper regnet i kroner. Denne utviklingen, sammen med regjeringens særlige tiltak for grovfôrbasert husdyrproduksjon, er viktig for landbruket i Oppland.