Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:112 (2011-2012)
Innlevert: 20.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 27.10.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Norge har en mengde gamle fiskebåter som med fordel kunne vært skrotet for å bli erstattet av nye båter.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra med fornyelse av vår fiskeflåte?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Representanten viser til at det finnes en mengde gamle fiskebåter i Norge, og jeg vil gi han en del rett i det. Det er fortsatt en tendens til at gjennomsnittsalderen i den norske helårsdrevne fiskeflåten stiger.

Jeg vil likevel være tilbakeholden med å si noe eksakt om hvor stort fornyingsbehovet i fiskeflåten egentlig er, siden også fornyingsbehovet er knyttet opp mot hvor godt vedlikeholdt flåten er. Jeg har også merket meg at det i den senere tid har skjedd et ikke ubetydelig antall kontraheringer av nye fartøy, både i havfiskeflåten og i kystflåten. Denne utviklingen gir god grunn til optimisme. I et større perspektiv må vi heller ikke glemme at Norge har en av verdens mest moderne og effektive fiskeflåter.

På det overordnede plan henger fornying av fiskeflåten i stor grad sammen med lønnsomheten i næringen. Myndighetenes rolle i så måte er å sørge for gode og forutsigbare rammebetingelser, så er det opp til næringen selv å sørge for utviklingen. Bærekraftig forvaltede bestander, som kan gi et høyt langtidsutbytte, er i så måte en av de viktigste grunnleggende faktorene. De langt fleste av våre viktige kommersielle bestander er for tiden i meget god forfatning. I dette ligger et godt grunnlag for en fortsatt fornyelse av fiskeflåten.

Samtidig er jeg opptatt av at forvaltningen også må være villig til å vurdere mer konkrete tiltak dersom dette kan bidra til ønsket fornying.

Dette er bakgrunnen for at jeg 5. oktober i år besluttet å gjøre en endring i de såkalte kvoteutnyttelsesreglene som gjelder i alle de viktigste kommersielle fiskeriene. Endringen skjedde etter dialog med næringen og innebærer at fiskebåtrederier etter søknad kan oppnå en gunstigere kvoteutnyttelse dersom de har inngått kontrakt om levering av nytt fartøy innen to år. Dette vil kunne gi et sikrere inntektsgrunnlag for rederier som velger å selge sitt gamle fartøy på et økonomisk gunstig tidspunkt, før nybygget er klart for drift, og vil derigjennom bidra til finansiering av det nye fartøyet.