Skriftlig spørsmål fra Bente Thorsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:116 (2011-2012)
Innlevert: 20.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 02.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Bente Thorsen (FrP)

Spørsmål

Bente Thorsen (FrP): Haugesund Toppidrettsgymnas ble våren 2011 godkjent som Toppidrettsgymnas etter nye skjerpede regler for godkjenning av Norges Idrettsforbund. HTG tilbyr dag 13 ulike idretter og har foretatt investeringer i ny skole, instruktører, treningsarenaer og utstyr. Skolen har ett sterkt ønske om å utvikle skole og idrett i samsvar med kvalitetskravene til Toppidrettsgymnas. HTG som den eneste av de godkjente skolene får ikke toppidrettstilskudd.
Vil ministeren sørge for at HTG gis tilskudd i statsbudsjettet?

Begrunnelse

I Stortingets spørretime den 03.mars 2010 viste ministeren til at det var to ting som skulle til for at Haugesund Toppidrettsgymnas skulle kunne få statlig tilskudd. Det ene var å bli godkjent av Norges idrettsforbund. Dette er innfridd. Den andre grunnen var at det var en budsjettsak som ministeren ville komme tilbake til i budsjettet for år 2012. I innstillingen til Statsbudsjettet for 2012 så er ikke HTG tilgodesett med tilskudd. Dette kan synes noe merkelig sett ut fra at samtlige andre tilsvarende skoler har fått tilskudd. Etter beregninger skolen har gjort ville ett tilskudd utgjort ca 2 million, ikke det store beløp på Statsbudsjettet, men av stor betydning for skolen. Som forøvrig viser til at de har foretatt store investeringer for å ivareta og videreutvikle et godt skoletilbud.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: I statsbudsjettet blir det gitt tilskudd til private toppidrettsgymnas på kap. 228 post 79 Toppidrett. Målet med ordningen er å bidra til at de skolene som er omfattet av ordningen kan legge bedre til rette for at toppidrettsutøvere kan kombinere trening med videregående opplæring.

Inntil 2010 ble det i tråd med et budsjettvedtak i Stortinget i 1999 gitt toppidrettstilskudd til to navngitte skoler – Wang og NTG. Det var da satt et tak på 810 elever som kunne utløse toppidrettstilskuddet. Fra 2010 er ordningen med toppidrettstilskudd lagt om. Nå gis det ikke lenger tilskudd per elev, men per skole. Samtidig med omleggingen ble rammen på posten økt med 10 mill. kroner.

Ordningen gjelder for de skolene som er godkjent etter privatskoleloven og gir tilbud om særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, og som i tillegg er godkjent som toppidrettsgymnas av Norges idrettsforbund. I forslag til budsjett for 2012 gis det en oversikt over de skolene som per i dag er omfattet av ordningen.

Kap. 228 post 79 er en budsjettstyrt post. Dersom flere skoler som er godkjent etter privatskoleloven og gir tilbud om særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett, blir godkjent av Norges idrettsforbund som toppidrettsgymnas, vil derfor disse skolene ikke automatisk omfattes av ordningen, jf. Kunnskapsdepartementets Prop 1 S (2011-2012). En eventuell innlemming av nye skoler i ordningen må behandles i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) er godkjent etter privatskoleloven, og har tidligere søkt om toppidrettstilskudd. På det tidspunktet var ikke HTG godkjent som toppidrettsgymnas av Norges idrettsforbund. Denne godkjenningen foreligger nå, og Kunnskapsdepartementet fikk brev fra Norges idrettsforbund om dette i juni 2011.

I forslag til budsjett for 2012 er det ikke funnet rom for å prioritere økte midler til nye skoler og ordningen er derfor foreslått videreført på samme nivå som i 2011. En

økning av bevilgningen til dette formålet i senere år er et budsjettspørsmål som må vurderes opp mot andre satsinger, og er noe jeg må komme tilbake til i de årlige

budsjettforslagene.