Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:117 (2011-2012)
Innlevert: 21.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 28.10.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Kan statsråden garantere at krisesentrene har et tilfredsstillende tilbud som møter kravene i krisesenterloven, og hva vil statsråden gjøre for å sikre forsvarlig finansieringen av krisesentrene?

Begrunnelse

Flere krisesentre melder nå om en forverret økonomisk situasjon etter at kommunen overtok finansieringsansvaret, og at de ikke klarer å møte kravene som ligger i krisesenterloven. Stortinget har sagt at vi skal ha et krisesentertilbud som gjør at alle de som trenger hjelp skal få hjelp.
Nå viser det seg at noen kommuner ikke følger opp sine forpliktelser når det gjelder å finansiere krisesentrene fullt ut.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Det er kommunene som har ansvaret for å oppfylle kravene i krisesenterloven. Lov om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) slår fast at det er et kommunalt ansvar å sørge for at personer som er utsatt for vold i nære relasjoner, får vern, hjelp og oppfølging i form av et krisesentertilbud. Loven slår også fast at kommunen skal sørge for god kvalitet på tilbudet. Fylkesmannen skal føre tilsyn med at kommunene oppfyller pliktene de er pålagt i loven.

Lovarbeidet ble varslet allerede i mai 2007 (Kommuneproposisjonen 2008) og fulgt opp med et høringsnotat i 2008. Loven og finansieringsordningen ble vedtatt av Stortinget i juni 2009, og loven trådte i kraft 1. januar 2010. Det øremerkede statstilskuddet til krisesentre ble innlemmet i rammeoverføringene til kommunene 1. januar 2011 etter et overgangsår med fortsatt øremerking for å gi kommunene tid til bl.a. å inngå avtaler om interkommunalt samarbeid. Reformen er velfinansiert ved at det ble lagt inn ekstra midler de siste årene før innlemmingen for å øke kvaliteten. Rammefinansiering styrker muligheten til helhetstenkning og samordning av tiltak.

Kommunene har hatt god tid til omstilling, og jeg har tillit til at kommunene på dette området som på andre områder oppfyller sine lovpålagte plikter.

Det skal gjennomføres en toårig evaluering av kommunenes implementering av loven om kommunale krisesentertilbud. Evalueringsoppdraget vil bli utformet i samråd med KS og bli lagt ut på anbud våren 2012. Prosjektet skal inneholde en kartlegging og vurdering av hvilke endringer loven har medført bl.a. når det gjelder organisering og innhold i tilbudene, ressursbruk, tilrettelegging for ulike brukergrupper – herunder grupper med særlige behov – og samarbeid mellom krisesentertilbudene og øvrig hjelpeapparat. Evalueringen skal gi kunnskap om i hvilken grad kommunene oppfyller lovens krav, om det er mangler/svakheter i regelverket og om fylkesmennenes tilsyn er tilstrekkelig for å sikre et godt tilbud.