Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:118 (2011-2012)
Innlevert: 21.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 28.10.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Når en i tillegg til begrunnelsen under vet at det ikke er nødvendig antall plasser tilgjengelig i regionen, mener statsråden at forvaltningens vurderinger og grensedragninger som beskrevet i begrunnelsen er en riktig måte å ivareta det ansvar Staten har for å sørge for at det finnes et tilstrekkelig antall institusjonsplasser med den nødvendige differensiering i forhold til regionens behov?

Begrunnelse

Bufetat Region Sør har denne høsten besluttet å stanse inntak av vanskeligstilte familier på Stiftelsen Vilde i Horten. Begrunnelsen er at stiftelsen driver med utredning av foreldrenes omsorgsevne og at det er kommuner som har ansvaret for utredninger. Men stiftelsen driver utredningen i kombinasjon med døgnkontinuerlige hjelpetiltak, hvor disse er nært knyttet til utredningen og omvendt, naturlig nok i denne type livssituasjoner. Det er selvsagt da både problematisk og lite hensiktsmessig å foreta grensedragninger i oppgave- og ansvarsfordelingen mellom stat og kommune. Denne problematikken er også beskrevet av departementet selv i Rundskriv Q-06-2007 " Oppgave -og ansvarsfordeling mellom kommuner og statlige barnevernmyndigheter".

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Enkelte regioner i Bufetat besluttet tidligere i år å ikke lenger kjøpe plasser i private sentre for foreldre og barn, men heller bistå kommunene med alternative tilbud for denne gruppen. Denne praksisendringen har medført at jeg har fått en rekke henvendelser fra ulike aktører.

I Ot.prp. 69 (2008-2009) Om lov om endringer i barnevernloven som ble behandlet av Stortinget våren 2009, er det gitt føringer om at Bufetat har plikt til å bistå barneverntjenesten i kommunene ved plassering i sentre for foreldre og barn, og til å fordele eksisterende plasser ved behov. Den 24. oktober 2011 ble denne plikten presisert i brev til Bufetat. Dette innebærer at etaten ikke skal endre praksis for kjøp av plasser ved sentre for foreldre og barn, og at de regioner som har fattet beslutninger på annet grunnlag, må reversere disse. Dette er også meldt direkte til Vilde, som er en av institusjonene som ble berørt.