Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:120 (2011-2012)
Innlevert: 21.10.2011
Sendt: 21.10.2011
Besvart: 27.10.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Regjeringen ligger langt på etterskudd i målet om å nå 2 politiutdannede pr. 1000 innbygger i 2020. Til Romerikes Blad den 15. oktober 2011 uttaler en seksjonssjef i POD at direktoratet ikke vil gi noen garantier om at målet nås i 2020.
Hvis dette er tilfellet så betyr det at regjeringen og Stortinget styrer mot et mål som det ikke er realistisk å oppnå, og kan statsråden gi en garanti om at vi vil nå målet om 2 pr. 1 000 innen 2020?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Det er et overordnet mål for Regjeringen å sikre at etaten har tilstrekkelig bemanning og kompetanse for de oppgaver som skal utføres. Politidirektoratet la i 2008 fram rapporten «Politiet mot 2020 – Bemannings- og kompetansebehov i politiet». Politidirektoratet og politiets organisasjoner var enige om å anbefale at politibemanningen skulle økes med 2 700 polititjenestemenn og 1 000 sivile

stillinger fram mot 2020 for å nå målsettingen om to polititjenestemenn per 1 000 innbyggere innen 2020. Regjeringen har i budsjettforslagene fulgt anbefalingene i rapporten ved å øke opptaket til Politihøgskolen og øke bevilgningene for å legge til rette for at nyutdannede skal kunne tilbys jobb i etaten.

I rapporten anbefalte Politidirektoratet at opptaket til Politihøgskolen måtte økes til 560 studenter fra 2009. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2008 var antallet polititjenestemenn som sluttet i politiet høyere enn de forutsetninger som lå til grunn i beregningene i rapporten. I 2010 og 2011 ble derfor opptaket økt til 720 studenter og det samme høye opptaket er foreslått i 2012. Ved et fortsatt like høyt opptak vil forutsetningene om en økning på 2 700 polititjenestemenn nås før 2020. Det har også vist seg at antall polititjenestemenn som slutter i politiet er redusert, og har i 2009 og 2010 vært lavere enn de forutsetninger som lå til grunn i beregningene i rapporten.

I 2009, 2010 og 2011 ble budsjettet økt for å legge til rette for å øke antall politiårsverk med hhv 104, 106 og 108. Dette tilsvarte prognosene for differansen mellom det antall studenter som ble uteksamineres fra Politihøgskolen og antallet med politiutdanning som sluttet i etaten. I 2012 er tilsvarende tall økt til 202 politiårsverk. I 2009 ble det opprettet 460 sivile årsverk, som bidro til at ca 280 ansatte med politiutdanning ble frigjort til operativt arbeid.

Så langt har regjeringen fulgt anbefalingene i rapporten fra Politidirektoratet. Jeg kan imidlertid ikke gi noen garanti for at det vil være to polititjenestemenn per 1000 innbyggere innen 2020. Dette vil blant annet avhenge av de årlige forslag til statsbudsjett og stortingsbehandlingen av disse fram til 2020.