Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:122 (2011-2012)
Innlevert: 21.10.2011
Sendt: 24.10.2011
Besvart: 02.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Et statsråden villig til å se på regelverket slik at innvandrere med videregående utdanning fra land utenfor EU/EØS lettere kan få muligheten til å ta opp manglende fag og oppnå generell studiekompetanse i Norge?

Begrunnelse

I følge en artikkel i Universitas 12. oktober d.å. har Utdanningsdirektoratet avgitt en ny tolkning av opplæringsloven i april i år. Lovtolkningen innebærer i følge artikkelen at utenlandske søkere ikke har rett til videregående utdanning i Norge dersom de har tilsvarende utdanning fra hjemlandet.
Generelt er det imidlertid slik at innvandrere fra land utenfor EU/EØS som regel behøver ytterligere utdanning i tillegg til fullført videregående skole i hjemlandet for å få godkjent generell studiekompetanse av Samordna opptak. Utenlandske søkere med videregående opplæring fra hjemlandet, men uten generell studiekompetanse, får dermed ikke muligheten til å ta høyere utdanning i Norge, med mindre de tar de manglende fagene som privatist og betaler for dette selv - noe som kan være vanskelig for mange.
Undertegnede mener på generelt grunnlag at det er viktig at man sikrer at innvandrere fra land utenfor EU/EØS kan oppnå generell studiekompetanse og ta høyere utdanning i Norge, og at det ikke må være for høye terskler i denne forbindelse.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten Trine Skei Grande viser til artikkel i Universitas, og stiller spørsmål om jeg er villig til å se på regelverket slik at innvandrere med videregående utdanning fra land utenfor EU/EØS lettere kan få muligheten til å ta opp manglende fag og oppnå generell studiekompetanse i Norge. I artikkelen heter det at Utdanningsdirektoratet har foretatt en ny tolking av opplæringsloven som medfører at denne gruppen ikke lenger har rett.

Jeg vil først vise til opplæringsloven § 4A-3, som bestemmer at voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som ikke har fullført videregående opplæring, etter søknad har rett til videregående opplæring. Dette innebærer at utenlandske søkere som har fullført videregående opplæring i sitt hjemland, men som trenger ett eller flere fag for å oppnå generell studiekompetanse i Norge, etter loven ikke har krav på opplæring i de fagene de mangler. Bestemmelsene om voksnes rett til videregående opplæring trådte i kraft 1. august 2000, og vilkåret om at bare voksne som ikke har fullført videregående opplæring har rett, har stått uendret siden. Denne lovforståelsen ble presisert i brev fra departementet til daværende statens utdanningskontorer av 25. august 2000. Det er dermed ikke foretatt noen ny tolking av opplæringsloven på dette punktet.

Jeg er kjent med den problemstillingen som reises i spørsmålet. I den forbindelse viser jeg til at heller ikke personer som har fullført videregående opplæring i Norge, men som ikke har bestått enkelte fag, har rett til senere opplæring i de fagene de trenger for å få bestått.

Det følger av St.meld. nr.44 (2008-2009) Utdanningslinja at departementet vil vurdere om opplæringsloven bør endres, slik at voksne som tidligere har fullført, men ikke bestått, videregående opplæring skal få rett til fornyet opplæring slik at de kan oppnå nødvendig formell kompetanse. En slik eventuell lovendring kan utformes slik at også utenlandske søkere som trenger ett eller flere fag for å oppnå generell studiekompetanse i Norge, gis rett til videregående opplæring i de fagene de mangler. Det vises til at en lovendring som utvider voksnes rett til videregående opplæring i samsvar med ovennevnte, vil medføre økte kostnader for fylkeskommunene og dermed også er et budsjettspørsmål som må vurderes i forbindelse med de årlige budsjettforslagene.

Til slutt vil jeg vise til at opplæringsloven angir minimumskrav, og at den enkelte fylkeskommune kan tilby opplæring også til voksne uten rett. Jeg viser også til at personer som trenger opplæring i ett eller flere fag for å få generell studiekompetanse har muligheten til å ta dette som privatister.