Skriftlig spørsmål fra Per Arne Olsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:123 (2011-2012)
Innlevert: 21.10.2011
Sendt: 24.10.2011
Besvart: 28.10.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Arne Olsen (FrP)

Spørsmål

Per Arne Olsen (FrP): Vil helseministeren sørge for at evalueringen som skal gjennomføres tar hensyn til at den norske HPV-testen har vært benyttet i kombinasjon med celleprøve?

Begrunnelse

1 2005 ble det etablert et prøveprosjekt med HPV-test i sekunderscreening. Prosjektet inngikk som en del av masseundersøkelse mot livmorhalskreft i Kreftregisteret og skulle evalueres etter en prøveperiode på 3 år. Evalueringen ble av ulike årsaker ikke gjennomført i prøveperioden. Kreftregisteret har tidligere estimert omfanget av evalueringen til 1-2 årsverk. Nylig fremlagte data fra bl.a. forskere ved Oslo universitetssykehus, som har gjennomført evaluering av prøveperioden, viser at den norskutviklede HPV-testen PreTect HPV-Proofer i samtidig kombinasjon med celleprøve er like sikker men betydelig mer nøyaktig enn ved bruk av andre HPV tester i slik sekunderscreening. Dette har ført til en reduksjon i belastningen på helsevesenet og dermed synes testen og være kostnadsbesparende sammenlignet med andre HPV tester. På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene i forbindelse med høring om endring i forskrift om refusjon av HPV-test besluttet departementet å utsette avgjørelsen om endring i forskriften til Kreftregisteret har evaluert bruken av ulike HPV-tester i Norge. Det har både gjennom ulike høringsuttalelser og i media flere ganger fremkommet opplysninger som gjør at enkelte har stilt spørsmålstegn til Kreftregisterets nøytralitet. Det hevdes videre at Kreftregisterets evaluering ikke vil ta hensyn til at de ulike testene har vært benyttet på ulik måte. Dette gjør at enkelte aktører frykter at testen ikke blir evaluert i kombinasjon med måten er brukt på i prøveprosjektet. Spørsmål knyttet til denne typer saker er etter min vurdering avgjørende at har tillit også blant de ulike leverandørene, og signalene om hvordan denne evalueringen vil foregå er i så måte viktig.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I 2005 ble det åpnet for å bruke HPV-tester i screeningen mot livmorhalskreft. Bruken skulle i hovedsak skje i sekundærscreening, altså hos kvinner der den innledende celleprøven (primærscreeningen) ikke kunne avgjøre om kvinnen burde utredes for sykdom eller om man kunne gi råd om å vente i tre år før ny celleprøve. Det ble utarbeidet faglige retningslinjer for hvordan prøvingen skulle skje. I tiden før HPV-testing ble innført, brukte man celleprøver til slik utprøving. HPV-testene skulle altså delvis erstatte celleprøvene.

Kreftregisteret evaluerer om innføringen av HPV-tester har vært til nytte. Data er fra før og etter 2005, og er preget av de faglige retningslinjer og den organisering av arbeidet med screening som har vært gjeldende. Fordi screeningen består av både celleprøver og HPV-tester, vil evalueringen omfatte begge i kombinasjon. Det er forventet at resultatene fra evalueringen vil være nyttige i den faglige diskusjon om hvordan screening på dette området bør gjennomføres. Grunnlagsdata vil være tilgjengelig for miljøer utenom Kreftregisteret som vil bruke dem til forskningsformål.

Etter hva jeg har fått opplyst, er evalueringen ikke forsinket. Kreftregisteret opplyser at databasen var klar etter nyttår, og at evalueringen er ferdig om kort tid.