Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:129 (2011-2012)
Innlevert: 24.10.2011
Sendt: 25.10.2011
Besvart: 09.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Viser til enstemmig komitemerknad om behovet for en gjennomgang av bl.a. prehospitale tjenester der tilgang på luftambulanse kan spille en avgjørende rolle for at pasienten raskt kan komme under kyndig behandling, enten ved at lege fraktes ut til pasienten og/eller rask transport til sykehus.
Hva er status for den videre utbygging av luftambulansetjenesten i Norge slik at folk uavhengig av bosted kan sikres et likeverdig helsetjenestetilbud også når det gjelder luftambulanse?

Begrunnelse

Nord-Norges mest folkerike region Nordre Nordland og Sør-Troms er en av få regioner som per i dag ikke har tilgang til luftambulanse innenfor rimelig tid. Værmessige forhold i landsdelen gjør dessuten at det ikke er noen selvfølge at helikopter fra Tromsø eller Bodø kan ta oppdrag. Dette er bakgrunnen for at det er reist krav om etablering av en ny luftambulansebase i denne regionen, konkret lokalisert i tilknytning til Harstad sykehus, beliggende midt i regionen.

”Komiteen viser til at sentralisering og desentralisering av behandlingstilbudet, demografisk utvikling og bedre muligheter for rask diagnostikk og behandling for et økende antall lidelser vil kunne øke etterspørselen av både luftambulansetjenester og andre ambulansetjenester. Spesialisering av behandlingstilbudet innebærer flere og lengre transporter av syke og skadde pasienter. Komiteen understreker behovet for at pasienter som skal fraktes lengre til sykehusene, ofte raskt trenger bistand av kompetent helsepersonell som kan stille diagnose og starte behandlingen før pasienten ankommer sykehus.
For å sikre at pasienten fraktes til rett sykehus og at transporten er trygg og rask, mener komiteen at de regionale helseforetakene kontinuerlig må vurdere om det er behov for å øke kapasiteten i luftambulansetjenesten.”

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Det vises til tidligere svar, datert 24.6.2011, på skriftlig spørsmål nr. 1670 fra representanten Elisabeth Aspaker om ambulansehelikoptertjenesten i Sør-Troms og Nordre Nordland.

De regionale helseforetakene har ansvar for planlegging, organisering og drift av det akuttmedisinske tilbudet i sin region, herunder bil-, båt- og luftambulansetjenesten.

Det er et grunnleggende prinsipp at befolkningen skal ha tilgang på kompetent helsehjelp i akutte situasjoner. Ambulansetjenesten, herunder også luftambulansene, spiller en viktig rolle i å sikre befolkningen likeverdig tilgang til akuttmedisinske tjenester. Luftambulansetjenesten kan gi raskere behandling og transport for de som trenger det, og den kan bringe pasienter til de sykehusene der spesialiserte tilbud er tilgjengelige.

Representanten peker særlig på forholdene i Nordre-Nordland og Sør-Troms. Jeg minner i den forbindelse om at styret i Helse Nord RHF har vedtatt å gjennomføre en utredning av konsekvenser av regionalt traumesystem for kommunehelsetjenesten, samt konsekvenser for kapasitet og kompetanse i de prehospitale tjenestene og AMK- funksjonene. Spørsmålet om en eventuell økning av kapasiteten i luftambulansetjenesten skal vurderes i forbindelse med evaluering av ambulansetjenesten etter at nasjonale kvalitetskrav for tjenesten er innført. Helse Nord RHF har informert om at utredning og konsekvensanalyser er forsinket, men at arbeidet vil bli sluttført i løpet av 2012.

Det har skjedd en betydelig styrking av ambulansetjenesten de siste årene, både når det gjelder kvalitet og kompetanse. Jeg kan imidlertid forsikre om at jeg fortsatt vil følge arbeidet med utvikling av det akuttmedisinske tilbudet tett. Større grad av arbeidsdeling og samarbeid mellom sykehus er nødvendig for å sikre et pasientilbud av god kvalitet. Dette forutsetter bl.a. en fortsatt styrking av ambulansetjenesten, både når det gjelder bil, båt- og luftambulansene.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider nå med en revisjon av forskriften om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Formålet er blant annet å avklare hvilke krav som bør stilles til transport av ulike pasienter, og hvilke kompetansekrav som bør stilles til ambulansetjenesten for å møte kravet om stadig mer avansert behandling utenfor sykehus.