Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:131 (2011-2012)
Innlevert: 25.10.2011
Sendt: 25.10.2011
Besvart: 02.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Er statsråden enig i at det er positivt når foreldre ved enkelte skoler arrangerer skoleturer til tidligere konsentrasjonsleire i den hensikt å gi sine barn kunnskap og innsikt i denne delen av historien og er statsråden enig i at det er akseptabelt at elever som deltar på slike turer får kollektivt fri fra skolen en til to dager for å delta på turen, og mener statsråden dette ligger klart innenfor foreldrenes rett, eller vil statsråden forsøke å hindre denne typen arrangement?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg vil først understreke at jeg er enig i at turer til tidligere konsentrasjonsleire kan være en viktig del av det holdningsskapende arbeidet mot diskriminering og rasisme. Det er positivt at mange skoler arrangerer slike turer for sine elever, og at flere foreldre tar med sine barn på slike turer i skoleferiene.

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, men foreldre kan søke om permisjon for sine barn. Permisjoner fra grunnskoleopplæringen er regulert i opplæringsloven § 2-11. Regelen fastsetter at kommunen kan gi den enkelte eleven permisjon i inntil to uker, når dette vurderes som forsvarlig av kommunen. Om permisjonen er forsvarlig eller ikke må avgjøres av kommunen etter en konkret vurdering av den enkelte elevs opplæringssituasjon. Ett av hovedhensynene bak regelen er at foresatte skal ha mulighet til å feriere med sine barn også utenom grunnskolens ordinære ferier, når dette er forsvarlig.

Bestemmelsen regulerer imidlertid permisjoner knyttet til den enkelte elev, og ikke permisjoner for en gruppe av elever. Når kommunen skal vurdere om fravær fra den pliktige grunnskoleopplæringen er forsvarlig, må dette gjøres for hver enkelt elev. Kommunen kan derfor ikke innvilge permisjon for en gruppe elever med hjemmel i opplæringsloven § 2-11, men må vurdere hver enkelt elevs søknad for seg.

Jeg vil avslutningsvis bemerke at det er viktig at permisjonsordningen ikke brukes med det formål å omgå gratisprinsippet. Alle elever i en skoleklasse skal ha mulighet for å delta på skoleturer, uavhengig av foreldrenes økonomi.