Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:132 (2011-2012)
Innlevert: 25.10.2011
Sendt: 25.10.2011
Besvart: 01.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Hvor mange foreldre benytter seg av muligheten til å ta ulønnet permisjon i etterkant av foreldrepermisjonen, og hvordan er fordelingen mellom mor og far i hvem som tar ut og hvor lenge de tar ut ulønnet permisjon?

Begrunnelse

Foreldre har rett til å ta ut permisjon barnets første leveår. NAV rapport nr 2 2009 har tatt for seg utvalgte foreldrenes bruk av foreldrepermisjon. 21 % av de spurte foreldrene oppga at de benyttet seg av muligheten til å ta ulønnet permisjon etter foreldrepermisjonen. 18 % av mødrene og 6 % av fedrene tok ut ulønnet permisjon. Spørsmålstilleren har fått flere henvendelser fra foreldre som må ta ulønnet permisjon etter sitt uttak foreldrepermisjonen i de tilfeller far ikke har anledning til å ta ut hele eller deler av fedrekvoten. Barnet er etter uttak av mors del og fellesdelen av foreldrepermisjonen rundt ni måneder. Retten til barnehageplass trer ikke inn før barnet er tidligst ett år og rett til kontantstøtte trer inn fra barnet er 13 måneder. I denne mellomperioden er ulønnet permisjon en løsning mange foreldre må ty til for å få hverdagslogistikken til å gå opp.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Rett til permisjon etter arbeidsmiljøloven faller inn under arbeidsministerens ansvarsområde. Jeg svarer derfor i samråd med statsråd Bjurstrøm.

Foreldre har rett til permisjon i barnets første leveår og alltid så lenge det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Etter foreldrepengeperioden har hver av foreldrene rett til permisjon i inntil tolv måneder. Det finnes ikke registreringsordninger for ulønnet permisjon etter fødsel. Permisjonssøknad rettes til arbeidsgiver, og offentlige myndigheter blir ikke involvert med mindre det oppstår en konflikt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om rettighetene. Det foreligger derfor ikke statistikk over uttak av ulønnet permisjon.

Den kunnskapen vi har om bruk av ulønnet permisjon kommer i all hovedsak fra utvalgsundersøkelser, som for eksempel undersøkelsen fra NAV som representanten Helleland viser til. Jeg har ikke tilgjengelig kunnskap som går ut over det som følger av denne undersøkelsen.

Noe mer kunnskap om dette håper vi å få på basis av data samlet inn i Statistisk sentralbyrås barnetilsynsundersøkelse som ble gjennomført høsten 2010. En analyse av ”Bruk av foreldrepermisjoner og holdninger til fedrekvote” skal etter planen publiseres som en artikkel i ”Samfunnspeilet” i starten av 2012.