Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:134 (2011-2012)
Innlevert: 26.10.2011
Sendt: 26.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Ine M. Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine M. Eriksen Søreide (H): Flere canadiske medier melder om at de første F-35 som planlegges levert til Canada vil ha tekniske mangler knyttet til avansert satellittkommunikasjon, særlig hva gjelder software. Dette kan potensielt vanskeliggjøre operasjoner i nordområdene.
Vurderes denne problemstillingen som relevant for det norske prosjektet, særlig sett i lys av den planlagte anskaffelsen av sikker norsk tilgang til satellittkommunikasjon, ref. Prop. 56 S (2009-2010), jf. Innst. 188 S (2009-2010)?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 26. oktober 2011 med spørsmål fra stortingsrepresentant Ine Eriksen Søreide om tekniske mangler knyttet til avansert satellittkommunikasjon på F-35 som omtalt i canadiske medier er relevant for det norske prosjektet. Dette spesielt sett i lys av den planlagte anskaffelsen av sikker norsk tilgang til satellittkommunikasjon, ref. Prop. 56 S (2009-2010), jf. Innst. 188 S (2009-2010). Det vises også til foreløpig svar av 2. november 2011 fra Forsvarsdepartementet i saken.

Norge har som kjent operert F-16 kampfly i nordområdene under krevende forhold gjennom flere tiår. Jeg vil derfor innledningsvis understreke at F-35, slik flyet planlegges levert til Norge i 2018, vil inneha de samme kommunikasjonsmuligheter som dagens F-16 har.

I det flernasjonale F-35-programmet er det imidlertid et krav om at flyet skal kunne kommunisere over store avstander og være uavhengige av radioinstallasjoner (såkalt Beyond Line of Sight-kommunikasjon (BLOS)), over hele kloden. En mulighet for å møte dette kravet er ved hjelp av satellittkommunikasjon.

Det eksisterer i dag ikke en ferdigutviklet og integrert løsning for F-35 som imøtekommer dette kravet, og det er heller ikke planlagt som en del av den pågående fasen i programmet (System Development & Demonstration (SDD)-fasen). I den videre utviklingen av F-35 planlegges det derimot å inkorporere en kommunikasjonsløsning for lengre rekkevidde som en del av det videre oppgraderingsprogrammet. En slik løsning forventes å være tilgjengelig i 2020 (Block 4) eller 2022 (Block 5). Dette arbeidet ivaretas gjennom det flernasjonale F-35-programmets kapasitetsutviklingsseksjon, hvor man sammen med industrien følger den teknologiske utviklingen og vurderer aktuell teknologi for integrasjon i flyet.

Fly levert i perioden før en BLOS-kapasitet er integrert og tilgjengelig for F-35, vil dermed inneha de samme kommunikasjonsmuligheter som dagens F-16 har. F-35 som leveres uten BLOS-kapasitet forventes å få tilført dette som en del av Block-oppgraderingene som er planlagt gjennomført i programmet.

Når det gjelder satellittkommunikasjon, er det vanlig å benytte såkalte geostasjonære satellitter. Disse satellittene befinner seg i verdensrommet over ekvator. Denne plasseringen gir en utfordring for brukerne når disse befinner seg langt mot nord eller sør på jordkloden. På grunn av jordkrumningen blir vinkelen mellom satellitten og jordens overflate veldig liten og avstanden gjennom atmosfæren mellom satellitten og bruker lang, noe som medfører at signalene blir relativt svakere enn når man befinner seg nærmere ekvator. Dette resulterer i behov for større antenner jo lenger nord/sør man kommer, noe som er en utfordring i et kampfly med begrenset plass. På fartøyer eller mobile kommunikasjonsløsninger på land er dette en mindre utfordring. Anskaffelsen av en kommunikasjonssatellitt til Forsvaret, som omtalt i Prop. 56 S (2009-2010), jf. Innst. 188 S (2009-2010), vil være av geostasjonær type og primært dekke behovet for de nye fregattene, Skjold-klassen, det planlagte logistikkfartøyet og mobile kommunikasjonsløsninger for landoperasjoner, inkludert i de områder norske styrker er eller har vært engasjert i operasjoner i utlandet de senere år.

Det finnes også systemer for satellittkommunikasjon som benytter satellitter som går i polare baner. Disse har god dekning over hele kloden, men disse løsningene har i dag begrensninger når det gjelder båndbredde. Iridium er et slikt system som benyttes av blant annet satellitt-telefoner. Canadiske F-18 kampfly bruker i dag et system som kalles Fighter Aircraft Command Control & Communication Enhancement (FACE II) for BLOS-kommunikasjon. Dette er en missillignende kapsel som inneholder et Iridium relè og henges på en utvendig våpenstasjon på flyet. Man kan da anvende flyets UHF/VHF-radio til BLOS-kommunikasjon over Iridium-systemet via dette relèet.

Det pågår i dag også videreutvikling av teknologi innen satellittkommunikasjon for å kunne møte det fremtidige behovet for god dekning og økt båndbredde over hele kloden, inkludert polare strøk.

Hvilken BLOS-kommunikasjonsløsning som vil bli integrert på F-35 er i dag ikke bestemt. En slik løsning vil ikke bli inkorporert som en del av SDD-fasen i programmet. Det foreligger planer for å møte kravet til BLOS-kommunikasjon i den videre oppgraderingen av F-35 i Block 4 eller 5, og løsningen forventes å være tilgjengelig i 2020 eller 2022. Norge vil følge opp disse planene gjennom vår deltakelse i F-35-programmet og samarbeide tett med de partnerne som har tilsvarende behov som oss.