Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:138 (2011-2012)
Innlevert: 26.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 09.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvorfor har regjeringen valgt en ordning som resulterer i at 25-30 private høreapparatformidlere, som autoriserte audiografer, ikke lengre skal kunne formidle høreapparater via Nav i samarbeid med tilknyttet avtalespesialist, og vil det være en løsning å utarbeide egen mønsteravtale gjennom HELFO, slik at autoriserte audiografer får rekvisisjonsrett og refusjonsrett i forbindelse med formidling av høreapparater gjennom Nav?

Begrunnelse

I Norge er det mer enn 500 000 hørselshemmede. I gjeldende regelverk står det at det er avtalespesialister (ØNH-spesialister) som har rekvisisjonsrett og refusjonsrett på tildeling av høreapparater og medfølgende helsetjenester, men at høreapparattilpasning kan skje hos tilknyttet autorisert audiograf. Tildelte høreapparater dekkes da gjennom NAV. Autoriserte audiografer har verken rekvisisjonsrett eller refusjonsrett. Pasienter må derfor betale hele utgiften på tjenestene alene, og de kan heller ikke føre utgiften på egenandelskortet. Regionale helseforetak ønsker å løse denne problemstillingen ved å pålegge avtalespesialister å ansette egne autoriserte audiografer, samt avvikle samarbeid med de private høreapparatformidlerne. En slik organisering vil føre til nedbygging av eksisterende audiografklinikker, lengre køer, økt reisevei for pasienter og dårligere tilgang på audiograftjenester ute i distriktene. Dette strider mot hele samhandlingsreformens intensjon om nærhet til brukeren. Det bør tilrettelegges for nye og mer effektive rammeavtaler for autoriserte audiografer, som er den eneste yrkesgruppen i Norge, som har spesialistkompetanse på hørselstesting og høreapparatilpasning. En slik positiv justering av regelverk og rammebetingelser, vil ha stor betydning for bedret funksjonsevne for hørselshemmede i Norge.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: I henhold til dagens regelverk er det hørselssentral og avtalespesialist med skriftlig avtale med de regionale helseforetakene om formidling av høreapparat som har rett til å søke stønad til høreapparat på vegne av bruker. Dette fremgår av forskrift om stønad til høreapparat og tinnitusmaskerer, jf. folketrygdloven § 10-7 bokstav b. Det er ikke gjort endringer i regelverket på dette punktet.

I henhold til gjeldende regelverk kan NAV derfor bare utbetale stønad til høreapparat på bakgrunn av søknad om er undertegnet av hørselssentral eller avtalespesialist. Det er de regionale helseforetakene som utformer, og evt. stiller nærmere angitte krav til avtalespesialisten og hans virksomhet i avtalene om formidling av høreapparat.

Brukerne skal i henhold til gjeldende regelverk ikke betale for konsultasjon/formidling av høreapparat hos høreapparatformidler.

Forskrift om godtgjørelse av utgifter til helsehjelp som utføres poliklinisk ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak er endret slik at undersøkelse, behandling eller kontroll utført av audiografer inngår i egenandelstak 1.

Det foreligger ikke planer om å gi privatpraktiserende audiografer refusjonsrett over folketrygdens budsjett på linje med avtalespesialister og psykologer.