Skriftlig spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:139 (2011-2012)
Innlevert: 26.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 09.11.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jon Georg Dale (FrP)

Spørsmål

Jon Georg Dale (FrP): Vil helseministeren ta initiativ for at dei regionale helseforetaka må sjå på det totale rehabiliteringstilbodet også på tvers av føretaksgrenser slik det no er lagt opp til i akutt- og fødetilbod?

Begrunnelse

Statsråden har tidlegare vore utfordra på situasjonen knytt til rehabiliteringstenesta i helse Møre og Romsdal, og då særlig knytt til Mork rehabiliteringssenter. I samband med endringar i funksjonsfordelingar i lokalsjukehusa vart det sendt politiske signal om at ein måtte sjå på tilbodet også på tvers av føretaksgrenser. Dette medførte eksempelvis at det vart etablert samarbeid mellom helse vest og helse midt. Når no rehabiliteringsinstitusjonar er truga av nedlegging ville det etter underteikna si oppfatning vore naturleg at det vert sendt tilsvarande signal til dei regionale helseforetaka. Det er tross alt slik at rehabiliteringsinstitusjonar som Mork dekker tilbodet til mange pasientar i helse vest.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Rehabilitering innenfor helsetjenesten skjer både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten skjer i sykehus, både i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering og i andre avdelinger, poliklinikker, gjennom rehabiliteringsteam og lærings- og mestringssentre, i rehabiliteringssentre i det regionale helseforetaket og i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner som det regionale helseforetaket har avtale med.

En rehabiliteringsprosess innebærer gjerne flere tilbud. Det er viktig at ulike aktører samarbeider, og at det er samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. For å få til en god rehabiliteringsprosess må de ulike tilbudene være koordinerte og være basert på felles målsettinger. Samhandlingsreformen har som intensjon samarbeid og samhandling i utformingen av en tjeneste. Dette fokuset er særlig viktig for å få til et godt rehabiliteringstilbud til den enkelte. Samhandlingsreformen forutsetter at tiltak i primærhelsetjenesten blir tillagt større vekt innenfor rehabilitering. Det pågår nå et arbeid der en ser på avgrensning av innholdet i rehabiliteringstilbudet i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten.

Opphold i institusjon kan være et viktig tilbud i en rehabiliteringsprosess. Det regionale helseforetaket må vurdere det helhetlige tilbudet i regionen og organiseringen av tilbudet innenfor spesialisthelsetjenesten. I tillegg til tilbud innenfor helseforetakene, inngår de regionale helseforetakene avtaler med private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner om kjøp av tjenester. Det er ikke noe i veien for at et regionalt helseforetak kan inngå avtale med et annet regionalt helseforetak om kjøp av visse tjenester for å dekke behovet til befolkningen i regionen. Det er det regionale helseforetaket som må vurdere behovet for og hensiktsmessigheten av å kjøpe tjenester i en annen region.