Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:148 (2011-2012)
Innlevert: 27.10.2011
Sendt: 28.10.2011
Besvart: 07.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Kan miljøvernministeren bekrefte at det statsråden uttalte i valgkampen fortsatt står ved lag, og at Stortinget vil bli forelagt en klimamelding fra regjeringen i januar 2012?

Begrunnelse

Tidligere i år ble det klart at regjeringens klimamelding vil bli ytterligere forsinket. I en debatt mellom undertegnede og Miljøvernminister Erik Solheim på Dagsnytt 18 i valgkampen uttalte miljøvernministeren at meldingen ville bli utsatt i et par måneder, og at den ville komme i januar 2012.
I den muntlige spørretimen onsdag 26. oktober 2011 svarte Statsministeren på et spørsmål fra representanten Skei Grande om klimaforliket at han var usikker på det eksakte tidspunkt regjeringens klimamelding ville bli forelagt Stortinget.
Venstre ser seg derfor nødt til å få en klargjøring på Statsministerens svar fra spørretimen onsdag 26.10.2011.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringa står ved klimaforliket og Norges klimapolitiske forpliktelser. Norges klimapolitikk er bredt politisk forankret gjennom avtalen om klimameldinga som ble inngått mellom regjeringspartiene og Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre på Stortinget i januar 2008 (klimaforliket). Etter klimaforliket ble Klimakurutredningen igangsatt, og denne ble framlagt i 2010. Klimakurutredningen vil være en viktig del av grunnlaget for Regjeringas vurdering av klimapolitikken som skal legges fram for Stortinget i en ny klimamelding.

Ny politikk må bygges på et solid grunnlag, slik at vi når de målene vi setter oss på best mulig måte. Det er nødvendig å vurdere ytterligere virkemiddelbruk for å nå det nasjonale målet for 2020. Jeg viser for øvrig til Miljøverndepartementets budsjettproposisjon hvor det omtales at Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en klimamelding i 2012.