Skriftlig spørsmål fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:151 (2011-2012)
Innlevert: 27.10.2011
Sendt: 28.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Hvordan vil 100 millioner kroner bli fordelt til de ulike politidistriktene etter budsjettfordelingsmodellen utviklet av Fürst og Høverstad, og er det et forholdstall mellom fordelingen etter denne modellen og tildelingen eller behovet til Oslo politidistrikt?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politidirektoratet har utviklet en modell for fordeling av ressurser i politi- og lensmannsetaten (Fürst og Høvestad). Ressurstildeling mellom politidistrikt er i denne modellen dels basert på objektive kriterier og dels på særskilte tildelinger til spesielle oppgaver og utfordringer i det enkelte distrikt. Utgiftene til Oslo politidistrikt budsjetteres under kap 441 og utgiftene til de øvrige politidistriktene budsjetteres under kap 440. Oslo politidistrikt har ansvar for en rekke oppgaver i tillegg til de tradisjonelle politioppgavene i distriktet. Dette gjør det er vanskelig å benytte modellen ved fastsetting av bevilgningen. Politidirektoratet har derfor valgt ikke å benytte denne modellen for Oslo politidistrikt.

En gjennomføring av modellen fullt ut for de øvrige politidistriktene, ville medført forskyvning av ressurser fra noen politidistrikter til andre. Det ville innebære at noen distrikter ville blitt fratatt ressurser, noe som ville skapt store utfordringer dersom det ble gjort over tid. En gradvis innføring av modellen er derfor gjennomført over flere år ved at økte bevilgninger har vært brukt til å justere forholdet mellom distriktene i tråd med modellen. Det gjenstår fortsatt skjevheter i henhold til modellen. Tildeling av 100 mill. kr ville derfor måtte vurderes opp mot disse justeringene, men slik at alle distriktene i noen grad kunne nyte godt av tildelingen. Det er derfor ikke mulig å angi noe konkret beløp for det enkelte distrikt uten en grundigere vurdering av de ovennevnte forholdene.