Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:152 (2011-2012)
Innlevert: 27.10.2011
Sendt: 27.10.2011
Besvart: 07.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): De første tegn til forestående vinter er for lengst registrert på det norske veinettet. De transportmessige utfordringene for veibrukerne har vært velkjent. Vi kjenner dessverre alt for godt til de utfordringene for regularitet og sikkerhet som vinterforhold og vinterføre gir på norske veier.
Hvilke nye tiltak er/blir igangsatt kommende vinter 2011/2012 for å sikre at transport på norske vinterveier kan foregå med bedre regularitet, mindre forsinkelser og større sikkerhet og hvilken effekt påregner statsråden?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Statens vegvesen arbeider kontinuerlig med å forbedre driftskontraktene og opp- følgingen av disse med særlig fokus på vinterdriften. Etaten har informert meg om at følgende nye konkrete tiltak vil kunne føre til bedre kvalitet på vinterdriften i 2011/2012:

- Ny forbedret instruks for oppfølging av driftskontrakter.

- Grundig opplæring av vinterdriftspersonell hos entreprenørene i vinterdriftsfaget. Denne satsingen starter med noen kontrakter før vinteren 2011/2012. Fra neste vinter gjelder det alle nye kontrakter.

- Nye prosedyrer for samhandling mellom byggherre og entreprenør med hyppigere byggemøter om planlegging og gjennomføring av vinterdriften i de kontrakter som er startet opp høsten 2011.

- Implementering av det fireårige etatsprosjektet “saltSMART”. Kunnskap fra prosjektet formidles nå fortløpende i Statens vegvesen og til entreprenørene. Det vil gi bedre vinterdrift med mindre miljøbelastning.

- Instruks til bygglederne om å holde innlegg om utførelse og metoder basert på ny kunnskap fra saltSMART. Dette gjøres på vintermøtet for driftspersonellet som holdes hver høst.

- Utprøving av sterkere byggherrestyring av entreprenørens virksomhet med spesifikke krav til metoder, maskiner og utstyr. Hovedhensikten med utprøvingen er å undersøke om økt byggherrestyring gir bedre kvalitet på utførelsen av vinterdriften.

Jeg forventer at disse tiltakene vil bidra til en bedre kvalitet i vinterdriften allerede fra vinteren 2011/2012.