Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:153 (2011-2012)
Innlevert: 27.10.2011
Sendt: 28.10.2011
Besvart: 07.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Over statsbudsjettet er det satt av summer til et forprosjekt for å utrede svovel- og sotrensing på Svalbard i Longyearbyen.
Vil statsråden også ta initiativ til at det blir satt av midler samme sted til CO2-rensning, og hvorfor ser ikke regjeringen svovel- og sotrensing i sammenheng med CO2- rensing?

Begrunnelse

Det er bred enighet om at rensing og lagring av CO2 fra fossile brensler må gis prioritet om ambisiøse klimamål skal nås. Kull vil forbli hovedkilden til produksjon av elektrisk kraft i overskuelig fremtid. Samtidig er kull den største forurenseren, og CCS fra kullfyrte kraftverk må være en hovedstrategi for reduksjon av utslipp på verdensbasis.
Verdenssamfunnet har behov for demoprosjekter. Longyearbyen er et ideelt stedsvalg på grunn av sin størrelse, sitt kullkraftverk og geologiske strukturer egnet for lagring av CO2.
Visjonen om et komplett CCS-anlegg i Longyearbyen ble for første gang skrevet i en rapport fra februar 2007. Rapporten ble utarbeidet av UNIS i samarbeid med NTNU og SINTEF på oppdrag fra Justisdepartementet. Hovedkonklusjonen var at visjonen er realiserbar. Alt ligger på plass, spesielt også på grunn av prøveboringen.
I statsbudsjettet for miljøverndepartementet har det blitt satt av summer til svovel- og sotrensing, men ikke til CO2-rensning. Det at miljøverndepartementet velger å ikke se dette som en helhet, spesielt da forholdene ligger til rette for det, er underlig.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: I statsbudsjettet for 2012 foreslår regjeringen å bevilge 14,6 millioner kroner til oppstart av bygging av renseanlegg ved Longyearbyen Energiverk. Disse midlene er foreslått bevilget over svalbardbudsjettet, som er Justisministerens ansvar. Totalkostnadene for anlegget er beregnet til 73,1 millioner kroner. Renseanlegget planlegges å være ferdig i 2014. Tiltaket vil innfri rensekravene fra Klima- og forurensingsdirektoratet.

Rensekravene fra Klima- og forurensningsdirektoratet regulerer de utslippskomponentene som er antatt å ha størst miljømessig betydning, og er satt ut fra en samlet vurdering av miljømessige, tekniske og økonomiske forhold. Kravene vil føre til vesentlige reduksjoner i utslippsgrensene for stoffer som kan påvirke miljøet lokalt, som svoveldioksid (SO2), støv/sot og nitrogenoxider (NOx), men innebærer ikke noe krav om CO2-håndtering.

I St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk heter det at:

”Regjeringen vil legge til rette for valg av klimavennlige løsninger, blant annet gjennom de rammer som settes for kraftproduksjon og annen virksomhet på Svalbard. Krav og rammer vil bli satt med sikte på at framtidig energiforsyning baseres på løsninger og teknologi som begrenser utslippene av klimagasser mest mulig.”

Samtidig understrekes det at også på Svalbard må kostnadene ved klimatiltak stå i et rimelig forhold til de utslippsreduksjoner som kan oppnås. Det påpekes at fangst og lagring av CO2 er svært kostnadskrevende tiltak, og at innsatsen på dette området derfor må rettes mot tiltak og prosjekter som vil ha stor nytteverdi både i form av utslippsreduksjoner og teknologiutvikling.

Bydrift Longyearbyen har sammen med Universitetssenteret på Svalbard søkt Justisdepartementet om 2,5 millioner kroner til en forstudie som skal avklare valg av teknologiske løsninger og anslå en samlet kostnadsramme for en eventuell implementering av CO2-rensing på det eksisterende kullkraftverket i Longyearbyen. Denne søknaden er til vurdering i Justisdepartementet.