Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:158 (2011-2012)
Innlevert: 28.10.2011
Sendt: 28.10.2011
Besvart: 04.11.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Ringsaker kommune er det nå så stor usikkerhet rundt fradelingssaker at Senterpartiet har krevd gjennomgang av jordloven. Realiteten er imidlertid at Fylkesmannens overstyring av det lokale skjønn og bruk av PBL er en minst like stor utfordring. Fylkesmannen har i minst en avgjørelse brukt som begrunnelse for å overstyre det lokale demokrati at det ikke er sykkelsti fra tomta som ønskes fradelt og til skole/sentrum.
Er statsråden enig at sykkelsti er avgjørende for tomtefradelinger i distrikts-Norge?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kan ikke gå inn i den konkrete enkeltsaken som måtte ligge til grunn for spørsmålet. Fylkesmannen er tillagt oppgaven som statlig fagmyndighet på flere sektorområder. Fylkesmannen er også klageinstans i byggesaker og meklingsinstans i plansaker.

Etter byggesaksreglene i plan- og bygningsloven kan det ikke stilles krav om sykkelsti i forbindelse med tomtefradeling, loven stiller bare krav om atkomst, i tillegg til vann og avløp, og eventuelt fjernvarme. I kommunale arealplaner kan det imidlertid stilles krav om etablering av innregulert sykkelsti som rekkefølgebestemmelse som må være oppfylt før kommunen gir tillatelse til fradeling. Fylkesmannen er klageinstans i byggesaker og fradelingssaker, og dersom spørsmålet er oppe i den forbindelse, vil fylkesmannen ha avgjørelsesmyndighet. Fylkesmannen kan imidlertid ikke reise dette kravet på eget initiativ i byggesaker.