Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:159 (2011-2012)
Innlevert: 28.10.2011
Sendt: 28.10.2011
Besvart: 03.11.2011 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Glåmdalen melder fredag 28.10. at Tine vil legge ned meieriet i Sør-Odal. Melkeproduksjon er en stor subsidiemottager og nyter godt av svært store overføringer fra samfunnet. Tine har derfor et betydelig samfunnsansvar både nasjonalt og lokalt.
Vil statsråden ta initiativ overfor Tine slik at alternative løsninger for melkeproduksjonen i Sør-Odal kan bli undersøkt før anlegget demonteres og legges ned?

Begrunnelse

I Sør-Odal er meieriet en hjørnestensbedrift. Strukturomlegginger er en del av all næringsvirksomhet, men landbruket blir i denne sammenheng spesielt. Gjennom importvern og samvirkelovgivningen er man skjermet fra mye av den konkurranse som gjelder innenfor andre samfunnsområder. I tillegg forvalter de samme selskapene store overføringer fra fellesskapet og har fått en spesiell rolle som markedsregulator til en næring og har fått en helt spesiell rolle som markedsregulator. Dette forsterker deres samfunnsansvar betydelig både lokalt og nasjonalt og ved en nedleggelse burde det være et pålegg fra samfunnet om at man undersøker andre muligheter for et slikt anlegg.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Jeg er kjent med at konsernstyret i Tine nylig har vedtatt å legge ned meieriet på Skarnes i Odal. Jeg har stor forståelse for at nedlegging av en arbeidsplass med om lag 70 ansatte skaper stort engasjement i regionen. Jeg legger til grunn at Tine på en best mulig måte ivaretar hensynet til de ansatte som blir berørt av endringen.

Regjeringens landbrukspolitikk skal ivareta et aktivt og variert jordbruk over hele landet. Virkemidlene i politikken er i hovedsak rettet inn mot primærjordbruket, og vi har ingen reguleringer i landbrukspolitikken når det gjelder lokalisering av næringsmiddelindustrien som Tine er en del av. Jeg vil imidlertid peke på at importvernet og generelle økonomiske virkemidler som differensiert arbeidsgiveravgift, er viktige bidrag for at næringsmiddelindustrien skal ha grunnlag for anlegg i distriktene.

Regjeringen ønsker at samvirket kan ivareta sin rolle som markedsregulator og avtaker av norske råvarer fra hele landet. Det er derfor viktig at Tine-konsernet kan levere et tilfredsstillende resultat til sine eiere og leverandører i norsk jordbruk. For at Tine skal være konkurransedyktig i markedet, må konsernet derfor kunne gjennomføre effektivisering og rasjonalisering på linje med andre foretak i næringsmiddelindustrien.

Det er landbrukssamvirket som eier som har den beste informasjon om lønnsomheten ved eventuelle endringer i anleggsstrukturen. Samvirkeforetakene er privateide selskap og myndighetene har ikke grunnlag for å overstyre foretakenes beslutninger. Jeg vil i den sammenheng peke på at det er viktig at bøndene som medlemmer i og eiere av landbrukssamvirket er aktive i beslutningsprosessene knyttet til utviklingen av samvirkeforetakene.

Avslutningsvis vil jeg framheve regjeringens satsing for å bedre rammevilkårene for norsk landbruk. Fra vårt første jordbrukssoppgjør i 2006 og fram til i dag er det lagt til rette for en inntektsutvikling som er høyere enn gjennomsnittet for andre grupper regnet i kroner. Denne utviklingen, sammen med regjeringens særlige tiltak for grovfôrbasert husdyrproduksjon, er viktig for landbruket i Hedmark.