Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:160 (2011-2012)
Innlevert: 28.10.2011
Sendt: 31.10.2011
Besvart: 07.11.2011 av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I forbindelse med den debatt som oppstod knyttet til hvilke konsekvenser det ville kunne få for beredskapen langs kysten at Redningsselskapet måtte legge to skøyter til kai, uttalte statsråden at dette ikke ville føre til en svekket beredskap.
Kan statsråden redegjøre for hvilke ekstraordinære tiltak som er gjort på andre områder som gjør at beredskapen ikke svekkes selv om to skøyter ikke skal være operative neste år for å spare penger, eller mener statsråden at redningsskøytene ikke gir bedre redningsberedskap?

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Svar

Lisbeth Berg-Hansen: Regjeringa har fremmet forslag om å bevilge 44,4 millioner kroner i tilskudd over Fiskeri- og kystdepartementet sitt budsjett til Redningsselskapet for 2012. Dette er en videreføring med prisjustering av bevilgningen for 2011.

Som kompensasjon for bortfall av inntekter fra den tidligere spilleautomatvirksomheten i selskapet mottar Redningsselskapet 21,5 % av avsatt beløp fra overskuddet til Norsk Tipping. Hva dette vil utgjøre for 2011 er det per i dag for tidlig å si noe eksakt om. Ordningen videreføres også i 2012. Dette tilskuddet utgjorde for 2009 ca. 132 millioner kroner og for 2010 ca. 133 millioner kroner.

Det minnes også om at Redningsselskapet har en finansformue på ca. 700 millioner kroner.

Det vises videre til at Redningsselskapet har inngått en samarbeidsavtale med Kystverket som kan gi muligheter for ytterligere oppdrag innen oljevern. Dette kommer i tillegg til at Kystverket kjøper lostransporttjenester av Redningsselskapet i enkelte regioner.

Jeg vil også understreke at både Kystvakten og redningshelikoptertjenesten har viktige roller i den norske redningsberedskapen. Dette er også ressurser som må ses i sammenheng med Redningsselskapets rolle i arbeidet med å ivareta sjøsikkerheten.

I henhold til den avtalen som ble inngått mellom staten og Redningsselskapet i 1996 pålegges selskapet å benytte det statlige tilskuddet på en kostnadseffektiv måte. I St. prp. nr. 1 for 1995 ble det i forbindelse med denne avtalen fremhold at:

”Det framtidige samarbeidet mellom staten og Redningsselskapet må ses i sammenheng med den totale gjennomgangen av statens oppgaver i kystforvaltningen, deriblant målsettingen om bedre samordning av fartøysressursene.”

Ut i fra de midler Redningsselskapet selv skaffer gjennom egen inntektsbringende aktiviteter, samt statlige tilskudd, må selskapet selv definerer det antallet fartøy som kan benytte langs kysten. Etter min oppfatning gir de ressurser som Redningsselskapet, Kystvakten og rednings-helikoptertjenesten samlet rår over en forsvarlig beredskap.