Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:161 (2011-2012)
Innlevert: 28.10.2011
Sendt: 31.10.2011
Besvart: 14.11.2011 av olje- og energiminister Ola Borten Moe

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Statsråden har vektlagt norsk kullproduksjon som viktig eksportprodukt i et energiperspektiv.
Hvor stor andel av norsk energieksport i 2020 anslår statsråden at kull vil stå for?

Ola Borten Moe (Sp)

Svar

Ola Borten Moe: Norsk kullproduksjon foregår fra kullgruver på Svalbard som drives av Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK).

Av St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard (”Svalbardmeldingen”) fremgår det at regjeringen legger vekt på at Longyearbyen skal videreføres som et familiesamfunn. Videre fremgår det at fortsatt kulldrift anses som viktig for opprettholdelse av Longyearbyen som et familiesamfunn, og at det er regjeringens vurdering at kulldriften bør videreføres innenfor de strenge rammer som miljøvernlovgivningen og kravene til bedriftsøkonomisk lønnsomhet setter.

SNSK har vedtatt en forretningsplan for videreutvikling og forlengelse av kulldriften gjennom utbygging av Lunckefjell. Lunckefjellprosjektet skal forelegges Nærings- og handelsdepartementet (NHD) som eier. Endelig behandling i NHD forutsetter at det gis tillatelse fra Miljøverndepartementet.

SNSK leverer kull til flere formål. Det største bruksområdet er energiproduksjon. Halvparten av kullet selges til det europeiske kontinentet. Tyskland er det største mottakerlandet, fulgt av Danmark og Portugal. Store Norske leverer også kull til blant andre Frankrike, Storbritannia, Hellas, Polen og Norge. I tillegg til energikull har Store Norske i flere år levert kull til stålproduksjon. Kull er et viktig tilsetningsstoff ved smelting av jernmalm og foredling til stål. Andre bruksområder for Store Norskes kull er sementproduksjon, kalkbrenning, metallstøping og kjemisk industri.

Norge eksporterte om lag 2,4 mill. tonn kull i 2009. Dette er en betydelig eksport av energi (tilsvarer nærmere 19 TWh). Den store eksporten av olje- og gass fra norsk kontinentalsokkel utgjør imidlertid hoveddelen av norsk energieksport. Målt som andel av samlet brutto energieksport utgjorde kulleksporten derfor bare om lag 0,8 pst i 2009. Med en fortsatt høy eksport fra virksomheten på kontinentalsokkelen vil kulleksportens andel av den samlede energieksporten være moderat også i årene framover.