Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:172 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 01.11.2011
Besvart: 08.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Målet om overføring av transport fra land til sjø har tilslutning fra alle partier. Likefullt går det sent med innføring av tiltak som kan sikre slik overføring av transport. Arbeidet omhandler politikkområder som styres av 4 ulike departement; Samferdselsdept., Fisk- og Kystdept., Miljøverndept. og Finansdept. Arbeidet med ny NTP for perioden 2014-2023 pågår for fult.
Hvordan er administrativt og politisk arbeid organisert for å sikre koordinerte tiltak som kan økt gi overføring av transport fra land til sjø?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Regjeringens transportpolitikk fremgår av NTP og de årlige budsjettene. De ulike departement har en rekke møteplasser og arenaer – både politisk og administrativt - der politikken utarbeides. Det er likevel særlig mellom Samferdselsdepartement og Fiskeri- og kystdepartementet det er en tett dialog, siden det er disse to departementene som har hovedansvaret for å utarbeide stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan. I tillegg til arbeidet mellom departementene er det også utstrakt kontakt med ulike direktorat, samt ulike bransje- og interesseorganisasjoner og lokale og regionale myndigheter.

Når det gjelder overføring av gods til sjø er det nevnt flere virkemidler i NTP, f. eks nytt regelverk for havner og farvann, utbedringer av farleder, bedre landverts tilknytning til havnene og lettelser i gebyr- og avgiftsbelastningen. Regjeringen følger opp dette, noe som blant annet fremgår av statsbudsjettet for 2012 der blant annet kystavgiften er foreslått ytterligere redusert. I Soria Moria II står det at avgifter skal avvikles i løpet av perioden. Etter fremleggelsen av statsbudsjettet har regjeringen også besluttet at det skal nedsettes et offentlig utvalg med representanter fra ulike aktører som skal gjennomgå lostjenesten. Bakgrunnen er at det har vært reist spørsmål om omfanget av lostjenesten, og om farledsbevisordningen kan erstatte bruk av los. I tillegg er det en teknologisk utvikling innen navigasjonsutstyr og kompetanse ombord på fartøy som aktualiserer en slik gjennomgang.

I tillegg er overføring av gods fra veg til sjø også avhengig av andre aktører, eksempelvis havneeiere og rederier slik at transporttilbudet på sjø blir så attraktivt som mulig, og slik at vareeierne velger sjøtransport fremfor andre transportmiddel.

Jeg vil videre vise til mitt svar på representanten Sortevik spørsmål (nr 427) fra i fjor. Der ble det redegjort for utfordringer knyttet å overføre transport, herunder organisering og eierskap i havner. I retningslinjene for arbeidet med planforslaget til NTP – som ble sendt etatene og Avinor i april i år – har Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet derfor bedt etatene og Avinor om å se på alternative organiseringer og eierskapsløsninger i viktige godsknutepunkt dersom det kan bidra til en mer effektiv og fleksibel ressursbruk.

Jeg kan også opplyse om at vi i 2011 avholdt fem såkalte regionale møter med næringslivet som en del av arbeidet med NTP 2014-2023. På ett av disse møtene var sjøtransport et eget tema, men også på noen av andre møtene ble dette teamet diskutert, og det kom forslag til hvordan politikken på dette området kan følges opp videre. Hovedkonklusjonene fra disse fem møtene er for øvrig summert opp i en kortfattet rapport som ligger tilgjengelig på Samferdselsdepartementet nettsider (http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/aktuelt/nyheter/2011/ny-rapport-innspel-fra-naringslivet-til-.html?id=661550.)

Fremtidig politikk på området vil bli vurdert i arbeidet med neste NTP. Denne legges etter planen frem våren 2013.