Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:173 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 01.11.2011
Besvart: 04.11.2011 av justisminister Knut Storberget

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): 9. august 2009 ble det igangsatt en væpnet aksjon i Bø i Telemark på bakgrunn av tips fra en nabo om at det var truende atferd med et våpen. Da politiet kom til stedet ble det konstatert at det dreide seg om et lekegevær.
Mener statsråden at politiet i Telemark opptrådte med den riktige forholdsmessighet i denne saken, og vil statsråden bidra til å oppklare hvorfor de aktuelle lydloggene ble slettet før den reglementsmessige tiden?

Begrunnelse

En mann fra Bø i Telemark ble 9. august 2009 utsatt for en politiaksjon og behandling som i etterkant synes som helt meningsløs når alle fakta i saken har fremkommet. En nabo, som vedkommende hadde et vanskelig forhold til, og som er ansatt i politiet, varslet om at vedkommende var bevæpnet og at hun derfor følte seg truet. Politiet iverksatte en væpnet aksjon mot vedkommendes hjem og foretok en arrestasjon av vedkommende med hans nærmeste familie som vitner. Politiet konstaterte da de kom til stedet at det hele dreide seg om et lekegevær, men fortsatte likevel aksjonen. Vedkommende ble først ført til en lokal skole hvor de hadde opprettet et samlingspunkt, deretter ble vedkommende kjørt fra Bø til politihuset i Skien. Vel fremme i Skien ble han strippet og ransaket. Deretter ble han satt på glattcelle.
Lydloggen fra aksjonen ble slettet før den reglementsmessige tiden og kunne ha vært med på å oppklare viktige fakta i saken.
Vedkommende har ikke tidligere vært i befatning med politiet.
Vedkommende som ble utsatt for aksjonen og hans familie har fått alvorlige traumer i etterkant.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Politiet i Telemark foretok en væpnet aksjon i Bø i Telemark den 9. august 2009.

Bakgrunnen for aksjonen og bevæpningen var at en nabo, som tidligere hadde blitt utsatt for truende oppførsel fra mannen, nå hadde sett at han var bevæpnet og følte dette enda mer truende.

Politidirektoratet opplyser at politiet i Telemark rykker ut på noe i overkant av 90 bevæpnede oppdrag i året. Det er ikke uvanlig at det våpenet som blir brukt er en replika, en softgun eller et plombert våpen. I mange tilfeller er såkalte ”lekevåpen” en kopi av et funksjonelt våpen, og således ikke mulig å skille på avstand.

Når dette ikke er avklart, må politiet alltid forberede seg og aksjonere i forhold til å pågripe en reelt bevæpnet person.

Før og underveis i denne aksjonen, ble det utført etterretning og undersøkelser for eventuelt å kunne unngå eller avlyse aksjonen. Blant annet ble mannens far kontaktet og spurt om han hadde våpen. Dette ville han ikke svare på.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk, påsatt håndjern og fraktet bort fra stedet.

Først til en skole i nærheten, og da jourhavende påtalejurist besluttet innbringelse, ble han transportert til sentralarresten i Skien. Der ble han ransaket og innsatt i arrest.

Mens dette pågikk, ble hans bolig ransaket. Det ble da funnet et ”lekegevær” som på avstand og med redusert sikt nok kunne gå for å være et reelt gevær.

Telemark politidistrikt ved fungerende politimester og flere ansatte ble i etterkant av dette anmeldt. Spesialenheten for politisaker igangsatte etterforskning.

Spesialenheten ba kort tid etter om utlevering av lydloggen fra operasjonen. Denne anmodningen ble liggende i straffesaken mot siktede, uten å bli iverksatt.

I henhold til den lokale instruksen for politidistriktet skal alle lydlogger slettes etter 3 måneders oppbevaring. Spesialenheten gjentok sin anmodning om utlevering av lydloggen. På det tidspunktet var det gått noe over 3 måneder, og lydloggen vår således slettet i henhold til instruks.

Det er å beklage at anmodningen om å utlevere lydloggen ble liggende ubesvart inntil lydloggen, i henhold til fastsatte rutiner, ble slettet.

Spesialenheten etterforsket saken grundig og konkluderte sitt arbeid med å henlegge den som ”intet straffbart forhold bevist” for de anmeldte tjenestemenn. Henleggelsen ble anket til Riksadvokaten som fastholdt henleggelse på samme grunnlag.