Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:174 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 01.11.2011
Besvart: 08.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Norske transportbedrifter står overfor en betydelig konkurransevridning fordi de ikke konkurrerer på like vilkår med utenlandske transportører.
Når vil ministeren gjøre bompengebrikke (AutoPASS) obligatorisk i alle tyngre kjøretøy som ferdes på norske veier?

Begrunnelse

I Bergens Tidende 31.10.2011 kommer det frem at bomselskaper sliter med å kreve inn ubetalte bompenger fra utenlandske sjåfører. Dette har negative konsekvenser for lovlydige transportselskap i Norge.
Man ser flere eksempler på at nasjonale transportbedrifter er i ferd med å bli utkonkurrert av utenlandske transportører som kan prise seg lavere bl.a. fordi mange av dem unnlater å betale bomavgifter. Det er vesentlig at norsk og utenlandsk tungtransport konkurrerer på like vilkår.
Utenlandske transportører konkurrerer i stadig større grad med norske transportører om oppdrag på norske veier. Konkurranse er grunnleggende bra; det gir bedre ressursutnyttelse og skjerper aktørene til å yte best mulig. Men vi må ta på alvor at norske transportbedrifter per i dag ikke konkurrerer på like vilkår med utenlandske transportører. Høyre har i Dokument 8:178 S (2009–2010) understreket viktigheten av problemet.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementet arbeider med et lovforslag og en forskrift om påbudt bruk av AutoPASS-brikke for tunge kjøretøy (over 7,5 tonn). Målet er at påbudet skal tre i kraft fra og med sommeren 2012.