Skriftlig spørsmål fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:179 (2011-2012)
Innlevert: 01.11.2011
Sendt: 02.11.2011
Besvart: 10.11.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Viser til oppslag i Finnmark dagblad i dag 1. nov. der en gravid kvinne har gått uten sykepenger fra Nav siden august. Hun har nå gitt opp å ta kontakt med Nav. Samtidig bekymrer hun seg for barnet hun har i magen både fysisk og psykisk.
Er statsråden fornøyd med at en behandler mennesker slik og hva vil statsråden foreta seg konkret?

Begrunnelse

I Finnmark Dagblad 1. november kan en lese om en gravid kvinne som venter på sykepengene sine. Hun har ikke penger til mat på grunn av at ventetiden har blitt så lang. Nav har lovet penger på konto slik og slik men allikevel så skjer det ingenting. Det viser seg at Nav skylder og på at en ikke har fått de nødvendige papirer. Arbeidsgiver har levert pairer flere ganger. Dokumentasjon ble sendt tidligst 7. juli dette år. Hun har ikke fått sykepenger fra august til dd. Hun har samtidig gitt opp å ta kontakt med Nav. Hun er også bekymret for barnet da hun har lite penger til mat og ernæringen da langt fra er optimalt med et barn i magen. Samtidig er det en psykisk påkjenning å gå slik i uvisse. Dette er lite tilfredsstillende og kan ikke være akseptabelt i et samfunn.

Hanne Inger Bjurstrøm (A)

Svar

Hanne Inger Bjurstrøm: Representanten stiller spørsmål vedrørende en enkeltsak ved NAV Hammerfest, hvor en kvinne skal ha ventet på utbetaling av sykepenger siden august i år.

Det er selvfølgelig ikke akseptabelt at brukere i flere måneder blir stående uten livsoppholdsytelser de har krav på, selv om de vil kunne ha rett til økonomisk sosialhjelp for å avhjelpe situasjonen. Jeg har derfor innhentet en redegjørelse om saken fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Forvaltningsmessig taushetsplikt om personlige forhold fratar meg muligheten til å redegjøre for saksgangen i detalj, men jeg vil likevel peke på hovedårsaken til at det har tatt så lang tid å behandle saken.

For at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne behandle krav om sykepenger er det nødvendig at etaten mottar inntektsopplysninger fra arbeidsgiver. Det er behov for å belyse ulike forhold avhengig av hvilken type krav som er fremmet. Arbeidsgiver må derfor sende inn korrekt skjema med inntektsopplysninger for at Arbeids- og velferdsetaten skal kunne behandle kravet. I den konkrete saken hadde brukeren levert sykmelding til etaten slik hun skulle. Etaten mottok imidlertid ikke inntektsopplysninger fra arbeidsgiver på fastsatt skjema, og dette gjorde at saken ble forsinket. Arbeids- og velferdsdirektoratet har opplyst meg om at saken nå er ferdigbehandlet, og at de beklager de ulemper saksgangen har medført for brukeren.

Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig for arbeidsgiver og brukerne å orientere seg i alle skjemaene som må sendes inn. Arbeids- og velferdsetaten har derfor laget en skjemaveileder på nav.no som forklarer hvilke skjemaer som skal sendes inn for de ulike stønadstypene.

Arbeids- og velferdsetaten mottar årlig til sammen om lag 15 millioner forsendelser. Gode systemer for dokumentbehandlingen er helt sentralt for kvaliteten i saksbehandlingen. Elektronisk dokumenthåndtering som ble innført høsten 2010/våren 2011 har lagt et godt grunnlag for både bedre intern samhandling i etaten og dialog med brukerne. Inntektsopplysninger fra arbeidsgivere er imidlertid ikke omfattet av den nye løsningen. Arbeids- og velferdsetaten deltar nå i et arbeid (EDAG - Elektronisk dialog med arbeidsgiverne) med sikte på å få etablert elektronisk innrapportering også på dette området. Regjeringen har omtalt dette arbeidet i statsbudsjettet for 2012. Det forventes at EDAG vil forenkle arbeidsgivers opplysningsplikt til det offentlige og bedre oppgaveløsningen i de deltagende etatene.