Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:183 (2011-2012)
Innlevert: 02.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Rette vedkommende: Fornyings-, administrasjons- og kirkeministeren
Besvart: 11.11.2011 av fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Kan statsråden redegjøre for hva som er statusen for oppfølging av forespørselen fra CERN vedrørende etablering av datasenter i Norge, og hva vil statsråden konkret foreta seg i oppfølgingen av saken?

Begrunnelse

I april 2010 foreslo CERN å investere mellom en halv og en milliard kroner i etablering av datasenter i Norge. Forutsetningen var at Norge selv bidro med en bevilgning på rundt 5-10 pst av kostnaden for å kunne realisere prosjektet.
Undertegnede etterspurte oppfølgingen av saken i skriftlige spørsmål, dokument 15:139 (2010-2011) og dokument 15:333 (2010-2011).
Den avventende holdningen fra Norge ved å unnlate å svare, har medført at CERN i sin nye invitasjon har gått bredere ut, noe som har resultert i at Finland og Spania har meldt sin positive interesse i kampen om det prestisjefylte datasenteret.

Rigmor Aasrud (A)

Svar

Rigmor Aasrud: CERN er for tiden i anbuds- og konkurranseprosess om et nytt datasenter. Fristen for anbud var i uke 45. Departementet kjenner til et antall solide, norske søknader. Vi har god tro på de norske søkernes kvaliteter. CERN vil nå behandle anbudene, og vedtak fra CERN forventes på senvinteren.

Regjeringen var tidlig inne for å vise at den støtter norske søknader, blant annet med politisk besøk til CERN i Genève høsten 2010, og med aktiv bistand til norske søkere gjennom virkemiddelapparatet. Fra 2008 har Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet også bidratt aktivt til grunnlaget for norske søknader gjennom forstudier om grønne datasentre i Norge, og har i samarbeid med andre departementer søkt å legge til rette for at norske søkere skal kunne nå opp i den internasjonale konkurransen.

Jeg vil også vise til at vi gjennom målrettet IKT-politikk bidrar til at digital infrastruktur og kompetanse i Norge er på høyt globalt nivå. Den økonomiske politikken gir stabile og forutsigbare rammebetingelser og vi gir gode muligheter for bruk av fornybar energi. Dette er forhold som er viktige forutsetninger for å konkurrere i et slikt marked, ved siden av de naturgitte betingelsene.

Jeg vil presisere at CERN har henvendt seg til mulige tilbydere, og ikke til den norske regjering med sin anbudsutlysning. Nå vurderer CERN de innkomne anbudene. På dette stadiet i anbudsprosessen mener jeg det vil være uriktig å blande seg inn i de vurderinger CERN gjør. Jeg har tillit til at CERN vil fatte sin beslutning basert på kriteriene gitt i utlysningen og de innkomne anbudene.

Regjeringen vil fortsatt følge aktivt med i saken, og legge til rette for at de norske søkerne har gode muligheter til å konkurrere om drift av datasentre også i fremtiden, innenfor de rammer regelverket setter.