Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:187 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Besvart: 15.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Åshild Bruun-Gundersen (FrP)

Spørsmål

Åshild Bruun-Gundersen (FrP): Ny firefelts veg på E18 gjennom Vestfold er i dag under utbygging, eller under planlegging. Disse prosjektene er i stor grad finansiert gjennom bompenger. Ved ferdigstillelse vil det koste 111kr å kjøre gjennom Vestfold fylke.
Har statsråden gjort seg opp noen tanker om hvordan dette vil være med å prege bosettings- og arbeidsmønsteret i Vestfold fylke?

Begrunnelse

I NTP for perioden 2010 – 2019 planlegger regjeringen å investere 219 mrd kroner til vei. Regjeringen tar inn nå ca 56 milliarder kroner i året fra billistene, gjennom avgifter og bompenger.
Denne regjeringa setter ny rekord i bompengefinansierte prosjekter og under halvparten av de bilrelaterte avgiftene brukes veiutbygging. Fremskrittspartiet ønsker at bilrelaterte avgifter skal gå til det formålet de var ment til, nemlig til å finansiere vei. Fremskrittspartiet mener videre at utbyggingen av 4felts motorvei gjennom Vestfold fylke rammer befolkningen i alt for stor grad.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jeg er kjent med at Vestfold fylkeskommune nå har sluttet seg til et opplegg for utbygging og finansiering av den gjenstående strekningen Bommestad – Sky i møte i fylkestinget 26. oktober 2011. I dette opplegget er det lagt til grunn en samlet bompengetakst på 106 kr for lette kjøretøy som kjører hele E18-strekningen gjennom Vestfold i de årene det vil være innkreving i alle innkrevingspunktene samtidig.

Statens vegvesen vil oversende saken til Samferdselsdepartementet så snart viktige forutsetninger som bl.a. kostnadsoverslag og trafikkprognoser er nærmere avklart og kvalitetssikret. Prosjektet skal dessuten gjennom ekstern kvalitetssikring (KS2). For øvrig vil jeg understreke at det er en klar forutsetning at det er lokalpolitisk tilslutning til de bompengeprosjekter som blir lagt fram for Stortinget. I tillegg vil Regjeringen foreta konkrete vurderinger av hvert enkelt prosjekt før det legges fram, blant annet av sammenhengen mellom nytte og betaling. Dette vil også bli gjort for den videre utbyggingen av E18 i Vestfold.