Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:188 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Besvart: 15.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Stortinget vedtok i 2007 å etablere landes andre offentlige analyseinstitutt for DNA prøver i Tromsø. Laboratoriet står i dag uvirksom pga. manglende bevilgning på 5 millioner kroner til datautstyr. Ventetiden for å få analysert DNA-prøver hos rettsmedisinsk institutt er over 3 uker.
Hva vil statsråden gjøre for at kapasiteten i Tromsø blir tatt i bruk for bl.a. å bidra til oppklaring av voldtekt og drap?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Det er i perioden 2009 til 2011 etter ønske fra Stortinget bevilget midler til forberedelse av et nytt DNA-analysemiljø ved Universitetet i Tromsø (UiT). I 2011 ble det bevilget 2,95 millioner kroner. Jeg viser til Prop. 1S (2011-2012), der det foreslås å videreføre bevilgningen i 2012. Regjeringens budsjettbehandling for 2012 er basert på innmeldt behov for etablering av et nytt offentlig analyseinstitutt for DNA-prøver i Tromsø. Forslaget fra UiT er vurdert på lik linje med andre forslag til budsjettet, men nådde ikke opp i prioriteringen i denne omgangen. Fremtidig bevilgningsbehov i sakens anledning tas opp i den ordinære budsjettprosessen. I følge Folkehelseinstituttet ligger det i dag ingen DNA-saker i påvente av oppstart. Den gjennomsnittlige behandlingstiden er mer enn halvert det siste året og er innenfor de mål som er satt for 2011. I såkalte hverdagskriminalitetssaker, som utgjør over 80 prosent av sakene, så er den gjennomsnittlige behandlingstiden ca 20 – 25 dager. De svært alvorlige sakene, som overfallsvoldtekter, drap og andre saker som politiet har bedt om prioriteres, blir behandlet i en egen prosess og levert til de tidsfrister som er satt. Det finnes eksempler på at slike analyser er blitt gjennomført på ca ett døgn i nær dialog mellom laboratoriet, Kripos og politiet. Men det skal også tilføyes alvorlig kriminalitet, som drapsetterforskning, ofte er store saker med svært mange spor. Det kan være sendt inn flere hundre spor i en sak til analyse. Ofte må også et stort antall referanseprøver fra vitner og fornærmede innhentes og sammenliknes på laboratoriet. Dette er svært krevende saker og krever nær dialog mellom laboratoriet og etterforskningsledelsen i politiet.