Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:189 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Organisasjonen Norske lakseelver frykter at nye gruver vil true villaksen. Statsråden har på seminar den 2. november 2011 i regi av blant annet Norsk Bergindustri, LO og Norsk Industri stilt seg positiv til ny gruvedrift.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for at ny gruvedrift ikke vil ødelegge villakselvene som renner i de samme områdene der gruvedrift kan være aktuelle?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: De siste årenes sterke økning i prisene på metaller og industrimineraler har gjort at det er økende interesse for å starte opp nye og gjenåpne gamle gruver i Norge. Dette gir muligheter for nye arbeidsplasser i mange kommuner med lovende mineralressurser i årene fremover. Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi for mineralnæringen som skal legges fram neste år. Arbeidet med strategien er godt i gang.

Ved etablering og drift av mineralvirksomhet stilles det krav til ivaretakelse av naturmiljø, herunder lakseelver. All mineralutvinning må ha tillatelse etter mineralloven, plan- og bygningsloven og forurensningsloven, og hver sak skal vurderes individuelt. Tillatelse til gruvedrift skal bare gis dersom nytten av tiltaket vurderes som større enn ulempene. Hensynet til naturmangfoldet må også være tilstrekkelig ivaretatt. For nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er det etablert et eget beskyttelsesregime for å sikre villaksen en særlig beskyttelse.

Når det skal etableres nye gruver og nye sjødeponier gjennomføres det en kommunal planprosess, og bedriften som skal forestå utvinning, utarbeider et planprogram som involverer konsekvensutredning av beslutningsrelevante spørsmål, herunder hensynet til forvaltningen av laksefjorder og lakseelver, naturmiljø og forurensning. I denne prosessen høres alle berørte interesser, og innspill og innsigelser kan gis på faglig grunnlag, slik at en grundig samlet vurdering kan foretas. I den grad det er aktuelt med utslipp fra virksomheten, må det søkes om utslippstillatelse fra forurensningsmyndighetene.

For utvinning av mineralressurser ved kysten, vil sjødeponi være et aktuelt alternativ, da det normalt er mindre kostnadskrevende enn deponering på land. Regelverket legger rammer for etablering av deponier for avgangsmasser i sjø som også sikrer en miljømessig forsvarlig forvaltning av marine ressurser og naturmiljøet. Spørsmålet om etablering av sjødeponi må vurderes på faglig grunnlag i hvert enkelt tilfelle, og den endelige beslutningen må tas etter en vurdering av alle beslutningsrelevante forhold.

Norske miljøkrav er strenge i internasjonal sammenheng. Det er derfor nødvendig for bedrifter som ønsker å starte og drive mineralvirksomhet i Norge, å ha oppdatert kunnskap og teknologi, og god kompetanse og kunnskap om miljøvirkningene av egen virksomhet.