Skriftlig spørsmål fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Dokument nr. 15:191 (2011-2012)
Innlevert: 03.11.2011
Sendt: 03.11.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 11.11.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Det at man ikke kan gradere uttak av pappapermisjon hos flere enn en arbeidsgiver vil kunne medføre at mange fedre ikke får utnyttet helse pappapermisjonen.
Mener statsråden at dagens regelverk er fleksibelt nok, og vil statsråden endre regelverket slik at det blir mulig å kunne gradere uttak av foreldrepermisjon med foreldrepenger når man har flere arbeidsgivere?

Begrunnelse

Undertegnede har blitt kontaktet av en far som skal ut i pappapermisjon, og som har to arbeidsgivere. Vedkommende jobber pst stilling hos hver arbeidsgiver. Ved førstegangshenvendelse hos Nav fikk han beskjed om at det var fullt mulig å jobbe i den ene 50 pst stillingen, og ta ut permisjon fra den andre. Dvs. 100 dager med foreldrepenger.
16 dager før permisjonen skulle starte ble vedtaket omgjort av Nav og han fikk beskjed om at han kun fikk 50 dager permisjon med foreldrepenger, og at det ikke var mulig å gradere uttaket hos flere enn en arbeidsgiver.
Det at Nav ikke gir riktige opplysninger kan også gjøre at situasjonen blir vanskelig for mange, da de har tillit til at den informasjon de mottar er riktig, og innretter seg etter denne informasjonen.

Audun Lysbakken (SV)

Svar

Audun Lysbakken: Jeg vil først understreke at det er veldig beklagelig dersom noen opplever å få feil eller motstridende informasjon fra NAV. Jeg kan ikke gå inn i den konkrete saken som er utgangspunkt for spørsmålet. NAVs vedtak i enkeltsaker kan imidlertid påklages til NAVs klageenhet, og klageenhetens vedtak kan ankes inn for Trygderetten.

Med virkning fra 2007 ble det gjort vesentlige endringer i regelverket for foreldrepenger. Blant annet ble det innført en mer fleksibel ordning for gradert uttak av foreldrepenger til erstatning for tidligere regler om gradert uttak og tidskonto. Det er anledning til å kombinere foreldrepenger med delvis arbeid basert på skriftlig avtale med arbeidsgiver. Den skriftlige avtalen skal danne grunnlag for NAV-kontorets vedtak om omfanget og varigheten av graderte foreldrepenger og skal inneholde stillingsprosent og varigheten av deltidsarbeidet. Foreldrene kan ta ut graderte foreldrepenger samtidig.

Det framgår av folketrygdloven at hver av foreldrene bare kan ta gradert uttak ut fra avtale med én arbeidsgiver av gangen. Denne begrensningen ble satt ut fra hensynet til administrasjonen av ordningen.

Jeg arbeider med en gjennomgang av regelverket for foreldrepenger med sikte på forenklinger/forbedringer. Jeg tar med meg innspillet inn i dette arbeidet.