Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:200 (2011-2012)
Innlevert: 04.11.2011
Sendt: 07.11.2011
Besvart: 10.11.2011 av kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Leder av NSO, Norsk studentorganisasjon uttaler 4.november at de nye byggtekniske forskriftene er så kostnadsdrivende at de kan gi full stans i byggingen av nye studenthybler.
Vil statsråden mene at de nye byggforskriftene tjener sin hensikt når studentboligene varsles kan bli opp mot 150 000 kroner dyrere pr. enhet og gi full stans i byggingen av disse?

Begrunnelse

Nye byggtekniske forskrifter stiller krav til livsløpstandard og universell utforming av studentboliger. Leder av Norsk studentorganisasjon (NSO), uttaler i en pressemelding 4. november d.å. at de frykter de nye forskriftene blir en så sterk kostnadsdriver at hver enkelt studenthybel kan bli opp mot 150 000,- kr dyrere å bygge. Resultatet kan i følge NSO dermed bli at det blir full stans i byggingen. Allerede ved semesterstart stod 14 000 studenter i kø for å få studentbolig. Kostnadsrammene samskipnadene må forholde seg til ved bygging av nye hybler er allerede så knappe at NSO mener regjeringen nå gjør det nærmest umulig å bygge nye hybler.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg er kjent med NSOs bekymring for studentboligproduksjonen og vil vise til at jeg har satt i gang et arbeid der vi vurderer hvordan et unntak fra tilgjengelighetskravene for studentboliger kan utformes.

Jeg ser det som nødvendig å nyansere kostnadsbildet for studentboliger. Det refererte estimatet fra studentsamskipnadene på kr 150 000 er ikke omforent og viser til ekstrakostnader knyttet til byggteknisk forskrift, byggesaksforskrift, samt til to forskrifter som ligger utenfor kommunal- og regionaldepartementets ansvarsområde. At studenter i økende grad ønsker sentralt beliggende hybler med eget kjøkken og bad for en person, framfor boliger med felleskapsløsninger er også en klart prisdrivende faktor. Dette påvirker i høy grad hvor mange studentboliger som kan bygges innenfor de kostnadsrammer som er lagt for studentboligproduksjonen.