Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:201 (2011-2012)
Innlevert: 04.11.2011
Sendt: 07.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil samferdselsministeren sørge for at togpendlerne fra Heggedal får et togtilbud som bringer de like raskt eller raskere på jobb sammenlignet med i dag?

Begrunnelse

Ifølge Budstikka torsdag 3. november raser togpendlerne på Spikkestadbanen og vil aksjonere. Bakgrunnen er nye togtider og kjøremønster som vil øke reisetiden for pendlere fra Heggedal til Oslo. Dette mener de er stikk i strid med hva de har blitt lovet tidligere.
I valgkampen lovet flere rød-grønne politikere bedre forhold for de reisende på Spikkestadbanen, og samferdselsminister var selv på besøk på Heggedal stasjon i valgkampen. Befolkningen i Heggedal tok dette som et tegn på at forholdene skulle bli bedre, og ikke verre.
De forverrede forholdene for togpendlerne vil føre til at flere velger bil til jobben, flere vil benytte den allerede overbelastede Røykenveien, og flere vil kjøre til Asker for å ta toget derfra, noe som vil være krevende da pendlerparkeringen i Asker allerede er overfylt.
Stadig flere i Asker og Bærum reiser kollektivt. Det å legge forholdene tilrette for de kollektivreisende har stått høyt på dagsorden både i Akershus fylkesting og i de nevnte kommunene. Asker kommune har i tillegg vært svært bevisste på å bygge ut langs kollektivtraseene. Da forventes det at staten følger opp og ikke forverrer situasjonen for de kollektivreisende.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Samferdselsdepartementets oppgave er et best mulig togtilbud totalt sett, etter at det er gitt store bevilgninger til forbedringer i infrastrukturen. Samtidig må vi sikre at NSB får best mulig nytte av sine nye tog, til glede for kundene.

Den foreslåtte ruteplan 2014 vil være den beste løsningen for togpassasjerene på Østlandet samlet sett. De aller fleste reisende vil få et forbedret tilbud, med økt punktlighet, flere togavganger og flere sitteplasser. Mellom Spikkestad og Asker legges det opp til halvtimesavganger hele driftsdøgnet, også i helgene. De reisende mellom Spikkestad og Oslo vil med togbytte i Asker kunne få tilnærmet lik reisetid som i dag.

Spikkestadlinja er fjernstyrt og enkeltsporet med kun kryssingsmuligheter på Heggedal og Spikkestad. Kjøring på Askerbanen er mulig i begrenset omfang da kun ett spor har forbindelse til Spikkestadlinja. Tog i retning fra Oslo til Spikkestad må krysse over spor for motgående trafikk i det de kjører inn til Asker stasjon. Med fokus på flest mulig kollektivreisende blir tilbudet på Spikkestadlinja derfor et resultat av hva som er mulig å oppnå som en totalløsning.

Det opprinnelige forslaget til ny grunnrutemodell, som NSB også presenterte for lokale myndigheter i 2008/2009, innebar at Spikkestadlinja derfor dessverre bare fikk timesfrekvens hele driftsdøgnet. Dette forslaget ville medført lavere frekvens i rush enn i dag i tillegg til at to mindre stasjoner skulle legges ned. Det opprinnelige forslaget innebar også at toget ville kjørt på enkeltspor i begge ender, noe som er ugunstig ut i fra et punktlighetsperspektiv.

Det siste året har NSB og Jernbaneverket arbeidet frem en revidert grunnrutemodell for hele Østlandet for å finne bedre løsninger for reisende. I dette arbeidet har det vært viktig å finne løsninger som vil gi tilfredsstillende punktlighet. I det reviderte forslaget som NSB og Samferdselsdepartementet nå forhandler om, er det foreslått at ny rutemodell skal gi halvtimesfrekvens hele driftsdøgnet på Spikkestadlinja, altså en betydelig økning i frekvens (fra 44 avganger per virkedag til 78 avganger per virkedag). For å få til en slik frekvensøkning må to mindre stasjoner (Åsåker og Hallenskog) nedlegges og reisetiden øke noe. Spikkestadlinja vil i det reviderte ruteplanforslaget bli betjent ved at lokaltogslinja Lillestrøm – Asker kjøres til og fra Spikkestad fra desember 2012. Disse togene stopper ved alle stasjoner og holdeplasser. Med omstigning i Asker vil det imidlertid fortsatt være mulig fra desember 2012 for de fleste avganger å oppnå en tilnærmet lik reisetid som i dag (selv når overgangstid medregnes). Dersom man velger å ikke bytte tog i Asker, vil reisetiden øke fra dagens 35-36 minutter til 42-43 minutter på strekningen Oslo S - Heggedal. Fra desember 2014 vil slik omstigning være mulig med alle avganger.

Det reviderte ruteplanforslaget legger også til rette for at det kan tilbys et forbedret helgetilbud på Spikkestadlinja. Det tilbys i dag ett tog hver annen time i tidsrommet lørdag kl. 15.00 til søndag kl. 15.00. Samferdselsdepartementet og NSB forhandler nå om hvorvidt togtilbudet skal økes til halvtimesfrekvens hele driftsdøgnet også i helg på Spikkestadlinja.

Jeg ser frem til at mange reisende får flere avganger, nye tog, flere sitteplasser og et enklere togtilbud å forholde seg til i årene fremover til tross for at noen vil oppleve enkelte ulemper og uheldige konsekvenser. De første forbedringene kommer allerede fra 2012 og de øvrige fra desember 2014.