Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:205 (2011-2012)
Innlevert: 07.11.2011
Sendt: 07.11.2011
Besvart: 14.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Når foreligger departementets konklusjon på om de vil overkjøre lokaldemokratiet og nekte IKEA-etablering, eller om de vil støtte opp om en hel regions samlede ønske om IKEA-etablering i Larvik?

Begrunnelse

Miljøverndepartementet har fortsatt til behandling spørsmål om hvorvidt departementet vil overkjøre et tilnærmet samlet politisk miljø i Larvik, Sandefjord og Vestfold fylke ved å nekte etablering av IKEA i Larvik kommune. Saken har tatt uforholdsmessig lang tid å behandle i departementet og det er nå stor bekymring knyttet til om departementet trenerer saken for å tvinge aktørene til å velge andre områder for etableringen. Det er i så fall et dramatisk nederlag for lokaldemokratiet og det lokale selvstyre, samtidig som miljøkonsekvensene er negative for hele regionen. I tillegg er dette et dramatisk negativt signal til alle som ønsker å investere i vår region.
Jeg legger til grunn at departementet har rimelig oversikt over hva en kan forvente av myndighetene i forhold til forsvarlig forvaltningsskikk og det er all grunn til å mene at Miljøverndepartementets behandling av saken nærmer seg grensen for hva som kan aksepteres.
Et tilnærmet samlet politisk miljø i regionen har besinnet seg og forsøkt å være tålmodige for ikke å presse frem et vedtak som kan være negativt for hele regionen, men det er vanskelig å stilltiende akseptere to års saksbehandling i departementet. Det minste en nå kan forvente er en endelig dato for når saken skal være sluttbehandlet i departementet.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Departementet har til behandling unntaksbestemmelsen i Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold, som tilrettelegger for handel på Danebu. Unntaksbestemmelsen tilrettelegger i praksis for etablering av IKEA. Anundsen etterspør når avgjørelse i saken vil foreligge.

Miljøverndepartementet skal avgjøre om fylkestingets vedtak om handel på Danebu er akseptabelt i forhold til den nasjonale politikken for lokalisering av handel, som er fastlagt i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Dette er en sammensatt sak som krever bred drøfting og avveining av ulike og til dels motstridende interesser. Prosessen tar derfor tid. Jeg regner imidlertid med å fatte en avgjørelse i saken relativt snarlig.