Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:206 (2011-2012)
Innlevert: 07.11.2011
Sendt: 07.11.2011
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 09.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Hvilket regelverk gjelder dersom en kommune velger å redusere sitt skattøre, og finnes det noe regelverk eller praksis som gjør at en kommune som reduserer sitt skattøre vil få et provenytap som er større enn 100 pst. av skattereduksjonen?

Begrunnelse

Etter Stortingets skattevedtak kan kommunalt skattøre fritt fastsettes av den enkelte kommune. Siden 1978 har alle kommuner i Norge hatt maksimalsats. Dette kan skyldes at alle kommuner i Norge i utgangspunktet har for lave inntekter i forhold til oppgavene de skal utføre, eller det kan bety at det ligger hindringer i veien for kommuner som ønsker å redusere skattøret som økonomiske sanksjoner i inntektssystemet, eller i fylkesmennenes praksis. Det er den siste mulige forklaringen jeg ønsker å få belyst. Jeg ønsker med andre ord å få listet opp mulige hindringer i regelverket for at en kommune ikke velger å sette ned skattøret og hvordan disse virker økonomisk for kommunen.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Henvendelsen er overført Finansdepartementet fordi spørsmålet vedrører skattesystemet.

Skatteutjevningen mellom kommuner inngår som en viktig del av inntektssystemet for kommunesektoren. Ordningen innebærer at kommuner med skatteinntekter over landsgjennomsnittet gir fra seg inntekter til kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet.

Stortinget vedtar hvert år maksimumssatser for kommunal inntektsskatt og kommunal formuesskatt. Maksimumssatsene skal gjelde med mindre kommunestyret vedtar lavere satser. Det er mer enn 30 år siden noen kommuner har valgt å ha lavere satser enn maksimumssatsene. Dersom en eller flere kommuner skulle vedta lavere satser enn maksimalsatsene, vil en måtte ta stilling til hvordan dette skal håndteres i inntektssystemet for kommunene. Regjeringen vil vurdere dette dersom det blir aktuelt. I utgangspunktet bør den enkelte kommunene legge til grunn at kommunen selv må bære det inntektsbortfallet som skyldes en lokalt vedtatt skattelette.