Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:208 (2011-2012)
Innlevert: 07.11.2011
Sendt: 08.11.2011
Besvart: 18.11.2011 av justisminister Grete Faremo

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I svar på spørsmål nr. 173 om politiaksjonen i Telemark, august 2009, fremsetter statsråden påstander om at vedkommende som ble utsatt for politiaksjonen tidligere hadde opptrådt truende overfor sin nabo.
Kan statsråden dokumentere sine påstander om at det skal ha vært truende atferd, og finnes det dokumentasjon om på hvilket tidspunkt lydloggen ble slettet?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmål nr. 173 ble forelagt Politidirektoratet som ledd i forberedelser til justisminister Storbergets skriftlige svar datert 4. november 2011. Direktoratet innhentet nærmere bakgrunnsinformasjon fra Telemark politidistrikt. Opplysningene i svaret baserer seg på tilbakemeldingen fra politidistriktet. Ved fornyet henvendelse opplyser Telemark politidistrikt at dokumentasjonen for innholdet i justisminister Storbergets svar er å finne i straffesakens dokumenter.

Straffeprosessloven gir nærmere regler om partenes rett til innsyn i saksdokumentene.

Politidirektoratet opplyser at lydloggen, i henhold til gjeldende instruks, ble slettet etter 3 måneder. Det dreier seg om en automatisk sletting, som ikke er dokumenterbar i ettertid.