Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:211 (2011-2012)
Innlevert: 08.11.2011
Sendt: 08.11.2011
Besvart: 16.11.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til tidligere spørsmål om dødsulykker på E16 mellom Bergen og Voss i Hordaland fylke. Søndag 6.11.2011 inntraff syvende dødsulykken i 2011 på denne strekningen. E-16 er blitt en farlig vei for trafikkantene. Situasjonen krever ekstraordinære tiltak.
Hvilke konkrete ekstraordinære tiltak vil samferdselsministeren gjennomføre innenfor en tidsramme på 6 mnd for å redusere antall dødsulykker og alvorlige trafikkulykker på E-16 Voss - Bergen, og hvilke konkrete mål har statsråden for slike eventuelle tiltak?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Som jeg har gitt uttrykk for i tidligere svar, ser jeg svært alvorlig på situasjonen. Jeg har fokus på den ulykkesbelastede strekningen. Det er et mål snarest å iverksette tiltak som reduserer antall drepte og hardt skadde, slik at strekningen minst blir like trygg som andre vegstrekninger i fylket.

Jeg har fått opplyst fra Statens vegvesen at de er i ferd med å sluttføre en rapport som behandler ulykkessituasjonen på E16 Voss – Trengereid i forhold til tiltak spesielt rettet mot møteulykker. Region vest vil nå starte utbedring av strekningen. Den ulykkes- analysen som er gjennomført har gitt grunnlag for å innføre følgende tiltak:

- Nedsatt fartsgrense på deler av strekningen til 70 km/t

- Hvitkalking1 i tunneler (ca. 25-30 tunneler)

- Sinusoppmerking2 på deler av strekningen

- Utbedring av enkelte kurver. Aktuelle tiltak er retningsmarkering, utbedre rekkverk og tverrfall.

- Belysning mellom tunnelene. Det er foreløpig sett på 8 delstrekninger som er aktuelle.

- Diverse skilting. Det vurderes friteksttavler som kan omtale “antatt kjøretid” og “spesielle kjøreforhold”

- Utbedring av sideterreng/rekkverk bl.a. på steder med for korte rekkverk og med feil avslutning.

Jeg kan ikke love at alle tiltakene blir gjennomført i løpet av 6 måneder, men arbeidene vil starte så snart det er praktisk mulig, dvs. så snart været tillater det og de nødvendige grunnavstøtinger er utført. Strakstiltakene vil bli gjennomført i 2012 og koste i overkant av 25 mill. kr.

1 Hva er hvitkalking?

Tunnelveggene hvitkalkes slik at tunnelrommet blir mye lysere. Dette kan enten bare gjøres i inngangssonene eller i hele tunnelen. Dette er ikke en erstatning for belysning i tunnelen, men et supplement. Med hvitkalking er det lettere å lese kurvaturen og geometrien i tunnelen.

2 Hva er sinusfresing?

Sinusfresing er et tiltak mot møteulykker. Det freses ned et 50 cm bredt spor i midten av vegen (med form som en sinusbølge). Dette gir en vibrerende effekt inni kjøretøyet dersom dekket kommer oppå fresen. Sinusfresing gjøres kun på “nytt” dekke og kun på strekninger hvor vegbredden er minst 7,5 meter. Dette tiltaket må derfor ses i sammenheng med dekkeprogrammet for 2012 som ennå ikke er ferdigstilt.